Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ✟_๖ۣۜSησωү_✟. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

✟_๖ۣۜSησωү_✟

✟_๖ۣۜSησωү_✟
https://vn.holaquiz.com/sync-quiz/3A1A

Luyện toán

3 -Trung bình 6.55 - Tổng điểm 393

✟_๖ۣۜSησωү_✟ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 20:23:11
✟_๖ۣۜSησωү_✟ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng của số thập. Đọc, viết số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 20:41:07
✟_๖ۣۜSησωү_✟ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về giải toán
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 19:45:19

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 6.77 - Tổng điểm 406

✟_๖ۣۜSησωү_✟ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 21:16:35
✟_๖ۣۜSησωү_✟ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 2
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 14:29:12

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 5.75 - Tổng điểm 115

✟_๖ۣۜSησωү_✟ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 13:26:04

Điểm thi

✟_๖ۣۜSησωү_✟ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-09-30 11:51:18
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-12 14:57:17
✟_๖ۣۜSησωү_✟ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-07 19:57:55
✟_๖ۣۜSησωү_✟ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-07 19:56:40
✟_๖ۣۜSησωү_✟ làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-07 19:55:00
✟_๖ۣۜSησωү_✟ làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-07 19:53:33
✟_๖ۣۜSησωү_✟ làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-07 19:49:13
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-06 21:34:25
✟_๖ۣۜSησωү_✟ làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-06 21:31:41
✟_๖ۣۜSησωү_✟ làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-06 21:29:55
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-06 21:27:18
✟_๖ۣۜSησωү_✟ làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-06 21:25:06
✟_๖ۣۜSησωү_✟ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-06 21:19:13
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-06 21:14:21
✟_๖ۣۜSησωү_✟ làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-06 21:10:20
✟_๖ۣۜSησωү_✟ làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-08-05 18:38:01
✟_๖ۣۜSησωү_✟ làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-05 18:35:25
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-05 18:30:36
✟_๖ۣۜSησωү_✟ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-05 10:41:22
✟_๖ۣۜSησωү_✟ làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-05 10:36:56
✟_๖ۣۜSησωү_✟ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-08-05 10:32:00
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-05 10:27:03
✟_๖ۣۜSησωү_✟ làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-08-05 10:21:39
✟_๖ۣۜSησωү_✟ làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-05 10:13:18
✟_๖ۣۜSησωү_✟ làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-05 10:10:02
✟_๖ۣۜSησωү_✟ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-05 10:05:47
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-03 21:54:28
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-03 21:50:12
✟_๖ۣۜSησωү_✟ làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-03 21:36:28
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-03 13:48:19