Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Duy Khang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Duy Khang

Lê Duy Khang
We're Legoin k We do not forgive We do not forget Except us

Điểm thi

Luyện toán

101 -Trung bình 9.25 - Tổng điểm 10452

Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-02-05 08:56:37
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2015-02-06 10:52:23
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-02-07 07:15:57
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-02-08 09:09:49
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2015-02-09 10:48:13
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-02-10 10:43:50
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-02-11 10:51:20
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải bất phương trình tuyến tính
Lần cuối làm bài: 2015-02-12 17:01:00
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác
Lần cuối làm bài: 2015-02-13 16:05:20
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1000; 0,1; 0,01; 0,001
Lần cuối làm bài: 2015-02-13 16:33:12