Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Quỳnhh•Legendd. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Quỳnhh•Legendd CTV

Quỳnhh•Legendd
hây dà mình hết thời rồi :)

Luyện toán

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Quỳnhh•Legendd đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2020-08-22 21:45:40

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Quỳnhh•Legendd đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 17:34:19

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Quỳnhh•Legendd đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 17:43:07

Điểm thi