Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyễn trọng bình. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyễn trọng bình

nguyễn trọng bình
FGCESTRUJHGKUHMTIFMY BFFDUC

Luyện toán

3 -Trung bình 5.92 - Tổng điểm 769

nguyễn trọng bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 100 trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 19:10:24
nguyễn trọng bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 19:46:06
nguyễn trọng bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép trừ
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 19:32:55

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi