Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc

Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Tôi có những nguyên tắc riêng của chính mình, vì vậy bạn đừng có đánh giá tôi theo suy nghĩ riêng của bạn .

Luyện toán

17 -Trung bình 7.68 - Tổng điểm 1996

Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-07-30 10:15:19
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-07-25 08:03:34
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng số mũ
Lần cuối làm bài: 2015-07-11 09:03:10
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2015-07-06 09:01:07
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2015-07-08 09:47:04
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2015-06-22 09:04:05
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2015-06-26 09:38:31
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2015-06-16 17:59:40
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-06-13 08:25:30
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-06-11 10:03:47

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi