Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyen thu ha. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyen thu ha

nguyen thu ha
.

Luyện toán

18 -Trung bình 8.31 - Tổng điểm 1912

nguyen thu ha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-08-03 07:14:41
nguyen thu ha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-05-11 12:44:01
nguyen thu ha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-06-10 20:43:05
nguyen thu ha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-02-10 22:05:34
nguyen thu ha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-02-02 14:15:26
nguyen thu ha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-02-01 11:52:23
nguyen thu ha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-05-08 05:24:51
nguyen thu ha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-05-02 07:29:39
nguyen thu ha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-04-29 12:17:10
nguyen thu ha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-04-21 20:36:28

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 5.00 - Tổng điểm 100

nguyen thu ha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2018-07-18 12:52:52

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

nguyen thu ha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-07-18 12:54:29

Điểm thi

nguyen thu ha làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-31 19:43:48
nguyen thu ha làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-21 19:08:47
nguyen thu ha làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-07 10:35:43
nguyen thu ha làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-07 10:31:43
nguyen thu ha làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-31 16:52:53
nguyen thu ha làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-31 16:47:29
nguyen thu ha làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-31 07:02:40
nguyen thu ha làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-31 07:01:03
nguyen thu ha làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-31 06:58:40
nguyen thu ha làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-30 18:40:05
nguyen thu ha làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-30 18:37:15
nguyen thu ha làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-30 18:35:46
nguyen thu ha làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-30 18:28:36
nguyen thu ha làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-28 14:54:19