Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Khôi Nguyên Hacker Man. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Khôi Nguyên Hacker Man

Khôi Nguyên Hacker Man
I need someone who is active...

Luyện toán

10 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1000

Khôi Nguyên Hacker Man đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 100
Lần cuối làm bài: 2017-08-20 20:50:21
Khôi Nguyên Hacker Man đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hết được và không chia hết được
Lần cuối làm bài: 2017-05-02 18:16:22
Khôi Nguyên Hacker Man đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2017-04-25 21:19:02
Khôi Nguyên Hacker Man đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2017-04-22 08:48:36
Khôi Nguyên Hacker Man đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tính tuổi
Lần cuối làm bài: 2017-04-15 15:26:47
Khôi Nguyên Hacker Man đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-04-08 10:17:34
Khôi Nguyên Hacker Man đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 08:53:53
Khôi Nguyên Hacker Man đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-03-20 17:59:32
Khôi Nguyên Hacker Man đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2017-03-16 17:01:24
Khôi Nguyên Hacker Man đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-03-11 10:14:50

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Khôi Nguyên Hacker Man làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-13 19:38:02
Khôi Nguyên Hacker Man làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-01 10:51:40
Khôi Nguyên Hacker Man làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-25 08:55:13
Khôi Nguyên Hacker Man làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-09 16:43:54