Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Thùy Dung. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Thùy Dung

Trần Thùy Dung
Mạng toàn mạng support. Săn rừng bị nó chộp lúc cuối. Người làm chó ăn mà!

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-04 21:52:26
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-04 12:21:04
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-04 12:13:55
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-03 10:28:22

Luyện toán

53 -Trung bình 9.67 - Tổng điểm 5413

Trần Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2015-01-07 18:52:39
Lần cuối làm bài: 2015-01-07 18:54:57
Trần Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2015-01-25 10:33:28
Trần Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-01-26 18:12:50
Trần Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2015-01-29 21:04:39
Trần Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2015-02-14 08:35:56
Trần Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2015-02-19 11:42:34
Trần Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-03-28 18:21:57
Trần Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2015-04-13 22:51:48
Trần Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2015-06-22 09:45:58