Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Thùy Dung. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Thùy Dung

Trần Thùy Dung
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008581861929

Luyện toán

53 -Trung bình 9.58 - Tổng điểm 5462

Trần Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm
Lần cuối làm bài: 2016-07-06 12:13:59
Trần Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2016-07-04 21:58:38
Trần Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-07-04 21:55:44
Trần Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2016-07-03 09:49:26
Trần Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2016-07-03 09:46:38
Trần Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2016-07-03 09:51:04
Trần Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-02-02 14:33:05
Trần Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-02-02 14:31:09
Trần Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-02-02 14:29:25
Trần Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-02-02 14:27:07

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-04 21:52:26
Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-04 12:21:04
Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-04 12:13:55
Trần Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-03 10:28:22