Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Thùy Dung. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Thùy Dung

Trần Thùy Dung
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008581861929 I love thang

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-04 21:52:26
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-04 12:21:04
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-04 12:13:55
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-03 10:28:22

Luyện toán

53 -Trung bình 9.58 - Tổng điểm 5462

Trần Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2015-01-07 18:52:39
Lần cuối làm bài: 2015-01-07 18:54:57
Trần Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2015-01-25 10:33:28
Trần Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-01-26 18:12:50
Trần Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2015-01-29 21:04:39
Trần Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2015-02-14 08:35:56
Trần Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2015-02-19 11:42:34
Trần Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-03-28 18:21:57
Trần Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2015-04-13 22:51:48
Trần Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2015-06-22 09:45:58