Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Bao Ngoc Le. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Bao Ngoc Le

Bao Ngoc Le

Luyện toán

53 -Trung bình 9.58 - Tổng điểm 5462

Bao Ngoc Le đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm
Lần cuối làm bài: 2016-07-06 12:13:59
Bao Ngoc Le đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2016-07-04 21:58:38
Bao Ngoc Le đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-07-04 21:55:44
Bao Ngoc Le đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2016-07-03 09:49:26
Bao Ngoc Le đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2016-07-03 09:46:38
Bao Ngoc Le đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2016-07-03 09:51:04
Bao Ngoc Le đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-02-02 14:33:05
Bao Ngoc Le đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-02-02 14:31:09
Bao Ngoc Le đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-02-02 14:29:25
Bao Ngoc Le đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-02-02 14:27:07

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Bao Ngoc Le làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-04 21:52:26
Bao Ngoc Le làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-04 12:21:04
Bao Ngoc Le làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-04 12:13:55
Bao Ngoc Le làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-03 10:28:22