Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Asuka Kurashina. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Asuka Kurashina

Asuka Kurashina
Another star !

Luyện toán

11 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1100

Asuka Kurashina đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-12-19 19:59:16
Asuka Kurashina đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-12-21 19:20:14
Asuka Kurashina đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-01-01 10:24:18
Asuka Kurashina đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-01-09 21:06:14
Asuka Kurashina đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2017-01-11 20:00:34
Asuka Kurashina đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2017-02-19 20:15:11
Asuka Kurashina đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2017-01-21 20:05:04
Asuka Kurashina đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2017-01-17 08:54:45
Asuka Kurashina đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2017-02-01 10:08:00
Asuka Kurashina đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2017-02-26 21:06:05
Asuka Kurashina đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-02-06 18:59:04

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Asuka Kurashina làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-21 20:28:03
Asuka Kurashina làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-25 19:55:01
Asuka Kurashina làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-15 20:54:27
Asuka Kurashina làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-21 19:30:04
Asuka Kurashina làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-15 21:27:57
Asuka Kurashina làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-15 21:26:29
Asuka Kurashina làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-14 21:27:24
Asuka Kurashina làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-14 21:00:09
Asuka Kurashina làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-12 20:30:24
Asuka Kurashina làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-12 20:28:51
Asuka Kurashina làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-12 20:27:37
Asuka Kurashina làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-12 20:26:42
Asuka Kurashina làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-12 20:25:42