Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜

☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜
1199991111999119999911991111199999911991199 1199911999119119999911991199999999911991199 119991999119991199911999111119099991199119 1199919991199999119119991199990099911991199 1111911111999991111199991111999999911111199.................NHẤN F3 1 ĐI------------,ĐÓ LÀ ĐIỀU E MUỐN NÓI VỚI A OLM.VN/THANH VIEN/YEUEM2007

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

45 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4500

☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 07:36:57
☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 07:22:32
☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 07:57:36
☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 07:56:54
☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 07:58:02
☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 07:24:01
☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 07:58:30
☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 07:30:30
☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 07:58:52
☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 07:33:59
☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 07:34:24
☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 07:59:45
☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 07:35:28
☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 08:00:24
☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 07:35:48
☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 07:36:20
☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 07:39:45
☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 07:49:16
☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 07:49:58
☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 07:51:42
☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 07:38:44
☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 07:49:38
☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 07:51:23
☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 07:51:58
☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 21:26:55
☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that man?
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 07:48:39
☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my house
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 19:35:52
☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 14:40:16
☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 07:26:57
☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 07:25:08
☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 07:30:01
☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 07:33:35
☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 05:29:00
☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Jobs (Nghề nghiệp)
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 07:20:39
☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ She's/ He's a teacher.
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 07:21:35
☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - Two kind doctors
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 07:23:39
☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics Mn Nn Oo Pp
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 07:17:53
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 07:15:15
☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 07:11:49
☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - In a park (Trong công viên)
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 07:06:35
☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar __ Where's the ball? _ in/ on/ under
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 07:54:54
☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 21:00:45
☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 20:49:15
☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 20:56:28
☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 20:44:25

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-12-17 16:22:53
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-11 19:41:41
Điểm cao nhất: 9.8, Nộp bài lúc 2019-10-31 16:14:21
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-24 16:15:40
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-24 16:11:14
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-24 16:02:24
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-24 15:51:29
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-20 16:55:14
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-20 16:30:24
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-17 21:14:27
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-06-17 21:04:07
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-17 20:53:42
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-24 08:17:20
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-24 08:13:01
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-28 21:33:05