Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜

☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜
1199991111999119999911991111199999911991199 1199911999119119999911991199999999911991199 119991999119991199911999111119099991199119 1199919991199999119119991199990099911991199 1111911111999991111199991111999999911111199.................NHẤN F3 1 ĐI------------,ĐÓ LÀ ĐIỀU E MUỐN NÓI VỚI A OLM.VN/THANH VIEN/YEUEM2007

Luyện toán

0 -Trung bình 6.00 - Tổng điểm 180

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

47 -Trung bình 8.26 - Tổng điểm 4792

☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 20:44:25
☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 20:56:28
☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 20:49:15
☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 21:00:45
☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar __ Where's the ball? _ in/ on/ under
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 07:54:54
☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - In a park (Trong công viên)
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 07:06:35
☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 07:11:49
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 07:15:15
☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics Mn Nn Oo Pp
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 07:17:53
☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - Two kind doctors
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 07:23:39

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-12-17 16:22:53
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-11 19:41:41
Điểm cao nhất: 9.8, Nộp bài lúc 2019-10-31 16:14:21
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-24 16:15:40
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-24 16:11:14
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-24 16:02:24
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-24 15:51:29
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-20 16:55:14
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-20 16:30:24
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-17 21:14:27
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-06-17 21:04:07
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-17 20:53:42
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-24 08:17:20
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-24 08:13:01
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-28 21:33:05