Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lucy Heartfilia. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lucy Heartfilia

Lucy Heartfilia
Hi,my full name is Lucy Heartfilia

Luyện toán

2 -Trung bình 6.92 - Tổng điểm 415

Lucy Heartfilia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2017-02-09 09:26:56
Lucy Heartfilia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-01-14 16:05:51

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Lucy Heartfilia làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-07 20:42:37
Lucy Heartfilia làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-06 10:53:32
Lucy Heartfilia làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-06 10:49:34
Lucy Heartfilia làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-02 16:13:16
Lucy Heartfilia làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-02 16:09:21
Lucy Heartfilia làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-28 21:05:52