Minh An

Giới thiệu về bản thân

https://bestbuddymeter.com/vn/d20/quiz/84347510\\\\n\\n\n\nXem ai hiểu mik nhất nek \n\n=))\\nhttps://icequiz.com/vn/c/8q6q
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Giải

số học sinh giỏi của lớp 6A là:

            25.40=14(học sinh)

số học sinh trung bình lớp 6A là:

              18 .40=5(học sinh)

       số học sinh khá lớp 6A là:

                  14+5=19(học sinh)

       số học sinh yếu của lớp 6A là:

                 40-(14+5+19)=2(học sinh       

a)\(\dfrac{1}{2}\).\(\dfrac{3}{4}\)-\(\dfrac{20}{3}\).\(\dfrac{4}{5}\)=\(\dfrac{1.2.2}{2.3}\)-\(\dfrac{5.4.4}{3.5}\)=\(\dfrac{2}{3}\).\(\dfrac{4.4}{3}\)=\(\dfrac{2}{3}\)-\(\dfrac{16}{3}\)=\(\dfrac{-14}{3}\)

b)\(\dfrac{3}{7}\)+\(\dfrac{-6}{19}\)+\(\dfrac{4}{7}\)+\(\dfrac{-13}{19}\)=(\(\dfrac{3}{7}\)+\(\dfrac{4}{7}\))+(\(\dfrac{-13}{19}\)+\(\dfrac{-6}{19}\))=\(\dfrac{7}{7}\)+\(\dfrac{-19}{19}\)=1+(-1)=0

c)\(\dfrac{3}{5}\).\(\dfrac{8}{9}\)-\(\dfrac{7}{9}\).\(\dfrac{3}{5}\)+\(\dfrac{3}{5}\).\(\dfrac{26}{9}\)=\(\dfrac{3}{5}\).(\(\dfrac{8}{9}\)-\(\dfrac{7}{9}\)+\(\dfrac{26}{9}\))=\(\dfrac{3}{5}\).3=\(\dfrac{9}{5}\)

A=21.3+23.5+25.7+...+299.101=113+1315+1517+...+1991101=11101=100101

a) Tập hợp các điểm thuộc đoạn thẳng �� là �;�;�, tập hợp các điểm thuộc không đoạn thẳng �� là �;�.

b) Cặp đường thẳng song song là �� // ��.

c) Gợi ý: Liệt kê theo các giao điểm, có 5 giao điểm nên có 5 cặp đường thẳng cắt nhau.

Các cặp đường thẳng cắt nhau là

�� và �� cắt nhau tại .

�� và �� cắt nhau tại .

�� và �� cắt nhau tại .

�� và �� cắt nhau tại .

�� và �� cắt nhau tại .

2) 

a) 

Vì  là trung điểm của đoạn thẳng ��, nên ta có ��=��=��:2.

Độ dài của đoạn thẳng �� hay �� là:

8:2=4 (cm)

b)

Nhìn hình vẽ, ta thấy  nằm giữa  và ��=��+��+����=��+��.

Độ dài của đoạn thẳng �� là

8−3−3=2 (cm).

Độ dài của đoạn thẳng �� là

4−3=1 (cm).

Từ đây, ta thấy ��:��=12,

Vậy  là trung điểm ��.

3)

a, 29 = 627 ;                   13 = 927;               527 

Vì 527 < 627 < 927 

Vậy đội làm được khối lượng công việc nhiều nhất là đội thứ hai.

Đội làm được khối  lượng công việc ít nhất là đội thứ ba.

b,  Trong một giờ nếu làm chung cả ba đội làm được số phần công việc là:          627 + 927 + 527 = 2027 (công việc)

a)x-\(\dfrac{2}{3}\)=\(\dfrac{-5}{12}\)

   x    =\(\dfrac{-5}{12}\)+\(\dfrac{2}{3}\)

   x    =\(\dfrac{-5}{12}\)+\(\dfrac{8}{12}\)

   x    =\(\dfrac{3}{12}\)=\(\dfrac{1}{4}\)

 

b)\(\dfrac{8}{5}\):x=\(\dfrac{-2}{3}\)

       x=\(\dfrac{8}{5}\):\(\dfrac{-2}{3}\)

       x=\(\dfrac{8}{5}\).\(\dfrac{-3}{2}\)

       x=\(\dfrac{-24}{10}\)

 

c)1-\(\dfrac{3}{7}\).x=-\(\dfrac{2}{7}\)

   

a)(\(\dfrac{-2}{7}\) +\(\dfrac{2}{7}\)):\(\dfrac{3}{5}\)=\(\dfrac{0}{7}\):\(\dfrac{3}{5}\)=0:\(\dfrac{3}{5}\)=0

b)(\(\dfrac{-8}{19}\)+\(\dfrac{27}{19}\))-(\(\dfrac{-4}{21}\)+\(\dfrac{17}{21}\))=\(\dfrac{19}{19}\)-\(\dfrac{13}{21}\)=\(\dfrac{21}{21}\)-\(\dfrac{13}{21}\)=\(\dfrac{8}{21}\)

c)\(\dfrac{6}{5}\).(\(\dfrac{3}{13}\)-\(\dfrac{16}{13}\))=\(\dfrac{6}{5}\).\(\dfrac{-13}{13}\)=\(\dfrac{6}{5}\).(-1)=\(\dfrac{-6}{5}\)

4/3 ; 1/3 ; 4/7 ; 20/3