Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Tuấn Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Tuấn Anh

Lê Tuấn Anh
Hello mother fucker

Luyện toán

20 -Trung bình 9.44 - Tổng điểm 2172

Lê Tuấn Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 17:20:53
Lê Tuấn Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 19: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 17:38:35
Lê Tuấn Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 18: Bội chung nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 17:30:08
Lê Tuấn Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: Ước chung lớn nhất
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 16:49:21
Lê Tuấn Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Ước chung và bội chung
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 16:36:34
Lê Tuấn Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 17:40:22
Lê Tuấn Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 16:21:50
Lê Tuấn Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ước và bội
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 21:53:45
Lê Tuấn Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 21:46:48
Lê Tuấn Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 21:39:50

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.90 - Tổng điểm 9

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Lê Tuấn Anh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-18 16:10:06
Lê Tuấn Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-17 19:27:28
Lê Tuấn Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-17 19:18:48
Lê Tuấn Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-17 19:16:36
Lê Tuấn Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-17 17:38:01
Lê Tuấn Anh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-07 17:02:50
Lê Tuấn Anh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-05 16:32:05