Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với anh amn akkl jbah. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

anh amn akkl jbah

anh amn akkl jbah
anhdaohung , anhdaohung , toystayson , yugi h5 , vua trò chơi h5 tuyệt vời .\n

Luyện toán

11 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1100

anh amn akkl jbah đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 14:10:27
anh amn akkl jbah đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000
Lần cuối làm bài: 2020-07-25 09:07:11
anh amn akkl jbah đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa một chữ
Lần cuối làm bài: 2020-07-25 09:15:15
anh amn akkl jbah đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có sáu chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-07-25 09:29:01
anh amn akkl jbah đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng và lớp
Lần cuối làm bài: 2020-09-03 10:29:59
anh amn akkl jbah đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số có nhiều chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-09-03 10:34:52
anh amn akkl jbah đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Triệu và lớp triệu
Lần cuối làm bài: 2020-09-03 10:35:54
anh amn akkl jbah đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
Lần cuối làm bài: 2020-09-03 10:42:15
anh amn akkl jbah đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-09-15 17:39:25
anh amn akkl jbah đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiền Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2020-01-04 18:10:15
anh amn akkl jbah đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Triệu và lớp triệu (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-07-25 08:57:39

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

anh amn akkl jbah đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cậu bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2020-01-30 09:12:01
anh amn akkl jbah đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2020-09-03 11:00:04
anh amn akkl jbah đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài khảo sát chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2020-01-21 13:02:09

Luyện Tiếng Anh

22 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2200

anh amn akkl jbah đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2020-01-04 22:22:46
anh amn akkl jbah đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2020-01-04 22:20:36
anh amn akkl jbah đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-01-04 22:35:09
anh amn akkl jbah đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 09:44:38
anh amn akkl jbah đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How do you spell your name?
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 19:40:21
anh amn akkl jbah đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 19:39:08
anh amn akkl jbah đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is Tony
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 21:39:53
anh amn akkl jbah đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 3 (unit 13+14+15)
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 20:13:01
anh amn akkl jbah đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-01-17 20:36:03
anh amn akkl jbah đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-01-04 22:27:02
anh amn akkl jbah đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Introducing (Giới thiệu)
Lần cuối làm bài: 2020-01-04 22:09:05
anh amn akkl jbah đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2020-07-17 10:18:59
anh amn akkl jbah đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2020-07-17 10:25:43
anh amn akkl jbah đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2020-07-17 11:29:08
anh amn akkl jbah đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-09-03 11:04:16
anh amn akkl jbah đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Is that your school bag?
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 09:50:58
anh amn akkl jbah đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What colour is your book?
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 09:53:55
anh amn akkl jbah đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do at break time?
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 08:12:44
anh amn akkl jbah đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Do you like badminton?
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 07:50:48
anh amn akkl jbah đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 19:36:00
anh amn akkl jbah đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2020-06-23 21:11:23
anh amn akkl jbah đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2020-01-17 20:31:16

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-09-16 11:55:25
anh amn akkl jbah làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-09-16 11:35:03
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2020-09-14 09:32:07
anh amn akkl jbah làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 7.8 điểm
Điểm cao nhất: 7.8, Nộp bài lúc 2020-09-03 18:44:22
anh amn akkl jbah làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-09-03 17:32:45
anh amn akkl jbah làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-09-03 17:20:35
anh amn akkl jbah làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-09-03 11:09:59
anh amn akkl jbah làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-06-25 11:32:26
anh amn akkl jbah làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-06-23 16:22:45
anh amn akkl jbah làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-04 21:55:49
anh amn akkl jbah làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-01-03 19:46:27
anh amn akkl jbah làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-02 20:51:32