Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với an. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

an
Hello,welcome to the an's home.

Luyện toán

86 -Trung bình 8.61 - Tổng điểm 9555

an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 7
Lần cuối làm bài: 2017-01-08 14:59:11
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 6
Lần cuối làm bài: 2016-10-29 20:39:20
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-07-17 08:15:40
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-07-17 08:12:38
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân đa thức
Lần cuối làm bài: 2016-06-27 08:51:04
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-01-16 09:20:30
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2015-12-30 11:46:16
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-12-30 11:43:05
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-12-30 08:36:34
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-12-24 20:47:11

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

an làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-08 17:19:39