Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với an. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

an
Hello,welcome to the an's home.

Điểm thi

an làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-08 17:19:39

Luyện toán

86 -Trung bình 8.61 - Tổng điểm 9555

an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước số, ước số chung
Lần cuối làm bài: 2014-11-19 18:34:50
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bội số, bội số chung
Lần cuối làm bài: 2014-11-19 18:38:33
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2014-11-19 11:41:56
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2014-11-19 11:49:33
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2014-11-19 11:56:23
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn liên quan đến ước số, bội số
Lần cuối làm bài: 2014-11-19 21:14:16
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2014-11-19 16:19:43
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2014-11-19 16:34:51
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2014-11-19 21:22:15
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2014-11-19 18:33:11