Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với an. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

an
Hello,welcome to the an's home.

Luyện toán

86 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 8600

an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2014-12-08 20:57:12
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2014-11-19 11:41:56
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2014-11-19 11:49:33
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2014-11-21 21:11:47
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2014-11-19 21:55:26
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2014-11-20 20:54:11
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2014-11-19 16:44:26
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2014-11-19 11:56:23
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2014-11-19 21:30:13
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2014-11-22 09:47:25
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2014-11-25 21:23:18
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2014-11-23 09:29:49
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2014-11-19 22:03:11
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2014-11-22 09:18:03
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2014-11-22 08:36:47
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền phép tính cộng hoặc trừ thích hợp
Lần cuối làm bài: 2014-11-21 21:03:21
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chục và đơn vị
Lần cuối làm bài: 2015-01-18 10:04:50
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính toán và so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2014-11-22 09:39:01
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2014-12-21 09:53:14
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2014-11-22 09:59:00
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2014-12-26 11:06:44
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2014-11-19 16:19:43
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2014-12-27 08:55:44
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2014-11-23 09:51:43
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2014-12-26 17:32:58
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2014-11-23 09:49:54
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2015-08-14 15:14:22
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 9+5, 29+5, 39+25
Lần cuối làm bài: 2015-08-14 17:32:11
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2015-08-18 11:02:05
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 8+5, 28+5, 38+25
Lần cuối làm bài: 2015-11-08 09:17:11
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2015-11-08 15:44:50
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2015-01-03 10:02:22
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2015-01-31 10:28:34
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2015-01-31 10:58:45
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-12-30 08:36:34
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-12-30 11:43:05
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2015-12-30 11:46:16
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-01-16 09:20:30
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2015-08-16 10:44:23
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 8+x
Lần cuối làm bài: 2015-12-24 20:51:32
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2014-11-20 20:26:09
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2015-01-03 08:07:01
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2014-11-19 16:34:51
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2014-11-19 21:22:15
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2015-01-03 08:25:45
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2015-03-22 07:20:03
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2014-11-26 16:18:15
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-12-24 20:47:11
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2015-12-24 20:43:49
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2016-10-08 16:49:44
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 7
Lần cuối làm bài: 2017-01-08 14:59:11
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 6
Lần cuối làm bài: 2016-10-29 20:39:20
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2014-11-22 10:21:21
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2014-12-04 21:04:31
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2014-11-21 21:35:05
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2014-11-23 20:33:42
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2014-11-23 20:44:47
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2014-11-23 20:50:30
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ba điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa
Lần cuối làm bài: 2014-11-23 21:19:32
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2014-11-23 21:31:13
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2014-12-04 14:46:20
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2015-02-01 10:09:55
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2014-12-21 08:47:41
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2014-12-06 22:25:53
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước số, ước số chung
Lần cuối làm bài: 2014-11-19 18:34:50
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bội số, bội số chung
Lần cuối làm bài: 2014-11-19 18:38:33
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2014-11-19 18:33:11
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn liên quan đến ước số, bội số
Lần cuối làm bài: 2014-11-19 21:14:16
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2014-11-24 21:47:20
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số âm hay số dương?
Lần cuối làm bài: 2015-01-02 20:20:12
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2014-12-24 16:32:26
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2015-01-02 20:27:03
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2015-02-01 10:02:40
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2015-02-01 10:43:35
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khoảng cách giữa hai số nguyên trên trục số
Lần cuối làm bài: 2015-02-01 10:49:57
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2014-11-22 18:45:57
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hết và chia có dư
Lần cuối làm bài: 2015-02-01 10:32:20
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2014-12-06 22:15:38
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x (liên quan đến lũy thừa)
Lần cuối làm bài: 2014-12-06 22:23:00
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2015-08-14 15:20:52
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phép tính với số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-03-12 18:25:02
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2015-08-14 15:36:27
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2015-11-08 09:40:03
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân đa thức
Lần cuối làm bài: 2016-06-27 08:51:04
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-07-17 08:12:38
an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-07-17 08:15:40

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

an làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-08 17:19:39