Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với <: Ţūnġ ĎươnƓ :>. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

<: Ţūnġ ĎươnƓ :>

<: Ţūnġ ĎươnƓ :>
Tìm \"Chacracter Map\" trên cửa sổ bên trái phía dưới máy tính window, nó sẽ giúp cậu gõ được những kí tự đặc biệt như trên :> *Chết lâm sàng* https://www.facebook.com/1601.duongduong

Luyện toán

0 -Trung bình 3.80 - Tổng điểm 38

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 9.18 - Tổng điểm 367

<: Ţūnġ ĎươnƓ :> đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ẩn dụ
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 22:00:28
<: Ţūnġ ĎươnƓ :> đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hóa
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 22:01:38
<: Ţūnġ ĎươnƓ :> đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 13:19:20

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 5.60 - Tổng điểm 280

<: Ţūnġ ĎươnƓ :> đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 12:44:59
<: Ţūnġ ĎươnƓ :> đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2019-01-23 22:05:51

Điểm thi