Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Kirigaya Kazuto. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Kirigaya Kazuto

Kirigaya Kazuto
chet het diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

Điểm thi

Luyện toán

11 -Trung bình 8.44 - Tổng điểm 1182

Kirigaya Kazuto đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-11-09 09:57:32
Kirigaya Kazuto đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x (liên quan đến lũy thừa)
Lần cuối làm bài: 2016-11-12 11:12:07
Kirigaya Kazuto đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-11-12 11:39:53
Kirigaya Kazuto đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2016-11-13 09:45:03
Kirigaya Kazuto đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-11-13 09:49:14
Kirigaya Kazuto đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2016-11-13 10:23:07
Kirigaya Kazuto đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-11-13 16:24:03
Kirigaya Kazuto đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-11-13 16:31:05
Kirigaya Kazuto đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-11-15 15:16:37
Kirigaya Kazuto đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-11-13 21:04:55