Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với adidas. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

adidas

adidas
adidas
  • Tên: adidas
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 1SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 1SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

1 -Trung bình 4.15 - Tổng điểm 540

adidas đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 18:28:59

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 2.62 - Tổng điểm 315

adidas đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 19:05:03

Luyện Tiếng Anh

6 -Trung bình 5.40 - Tổng điểm 756

adidas đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 19:08:20
adidas đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 19:12:54
adidas đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 20:33:48
adidas đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 18:38:36
adidas đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 19:51:57
adidas đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Are they your friends?
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 08:07:57

Điểm thi

adidas làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-08 19:26:39
adidas làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-08 18:53:31
adidas làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-06 19:43:29
adidas làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-04 20:54:26