Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với adidas. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

adidas

adidas
adidas

Luyện toán

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

adidas đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 18:28:59

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

adidas đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 19:05:03

Luyện Tiếng Anh

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

adidas đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Are they your friends?
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 08:07:57
adidas đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting Started
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 19:51:57
adidas đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 18:38:36
adidas đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 20:33:48
adidas đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 19:12:54
adidas đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 19:08:20

Điểm thi

adidas làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-08 19:26:39
adidas làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-08 18:53:31
adidas làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-06 19:43:29
adidas làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-04 20:54:26