Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Giang Thanh Nhàn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Giang Thanh Nhàn

Giang Thanh Nhàn
Hello! Welcome!

Điểm thi

Giang Thanh Nhàn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-16 20:16:36
Giang Thanh Nhàn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-14 19:39:31
Giang Thanh Nhàn làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-14 19:30:30
Giang Thanh Nhàn làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-13 19:17:32

Luyện toán

25 -Trung bình 9.93 - Tổng điểm 2582

Giang Thanh Nhàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2017-02-22 20:54:04
Giang Thanh Nhàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán sử dụng biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2017-03-06 19:23:28
Giang Thanh Nhàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2017-02-26 20:44:22
Giang Thanh Nhàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai phân số
Lần cuối làm bài: 2017-03-01 20:06:44
Giang Thanh Nhàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai phân số - tổng quát
Lần cuối làm bài: 2017-03-09 19:09:31
Giang Thanh Nhàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2017-03-13 19:04:01
Giang Thanh Nhàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2017-03-14 19:40:55
Giang Thanh Nhàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2017-03-16 20:10:53
Giang Thanh Nhàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2017-03-19 20:09:43
Giang Thanh Nhàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2017-03-20 19:56:32