Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Giang Thanh Nhàn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Giang Thanh Nhàn

Giang Thanh Nhàn
Hello! Welcome!

Luyện toán

25 -Trung bình 9.93 - Tổng điểm 2582

Giang Thanh Nhàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc số liệu từ hình vẽ
Lần cuối làm bài: 2017-05-17 19:35:00
Giang Thanh Nhàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn cách trả tiền
Lần cuối làm bài: 2017-05-15 21:10:10
Giang Thanh Nhàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm cho cân thăng bằng
Lần cuối làm bài: 2017-05-15 20:50:16
Giang Thanh Nhàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm theo nhóm
Lần cuối làm bài: 2017-05-15 20:43:07
Giang Thanh Nhàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2017-05-15 20:34:20
Giang Thanh Nhàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2017-05-15 20:31:22
Giang Thanh Nhàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số biết tổng hoặc hiệu và tỉ lệ
Lần cuối làm bài: 2017-05-15 20:25:39
Giang Thanh Nhàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số trên trục số - trong khoảng [0,1]
Lần cuối làm bài: 2017-05-03 20:44:18
Giang Thanh Nhàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Lần cuối làm bài: 2017-04-26 20:34:52
Giang Thanh Nhàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-04-13 20:15:22

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Giang Thanh Nhàn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-16 20:16:36
Giang Thanh Nhàn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-14 19:39:31
Giang Thanh Nhàn làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-14 19:30:30
Giang Thanh Nhàn làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-13 19:17:32