Trương Nhật Minh

Giới thiệu về bản thân

Youtube: https://www.youtube.com/c/chungmotdamme9 . Nhóm Face Chung Một Đam Mê
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Ta có:

\(\left\{{}\begin{matrix}AB+AC=6+1=7>BC\\AB-AC=6-1=5< BC\end{matrix}\right.\Rightarrow BC=6\)(Vì BC nguyên)

Vậy ABC là tam giác cân tại B

 

Tổng số cách chọn ra một bạn để phỏng vấn là: 1+5 = 6

Xác suất biến cố bạn nam được chọn là:

\(\left(1:6\right)=\dfrac{1}{6}\approx16,66\%\)

Đs...

Ta có:

\(f\left(a\right)+f\left(b\right)=f\left(a\right)+f\left(1-a\right)\\ =\dfrac{100^a}{100^a+10}+\dfrac{100^{1-a}}{100^{1-a}+10}\\ =\dfrac{100^a}{100^a+10}+\dfrac{\dfrac{100}{100^a}}{\dfrac{100}{100^a}+10}\\ =\dfrac{100^a}{100^a+10}+\dfrac{100}{100^a}.\dfrac{100^a}{100+10.100^a}\\ =\dfrac{100^a}{100^a+10}+\dfrac{10}{10+100^a}\\ =\dfrac{100^a+10}{10+100^a}=1\left(đpcm\right)\)

Đk: 2x - 1 ≠ 0 => x ≠ 1/2

Ta có:

\(\left(2x-1\right)^2=9\Leftrightarrow\left(2x-1\right)^2=3^2\\ \Rightarrow\left[{}\begin{matrix}2x-1=3\\2x-1=-3\end{matrix}\right.\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=2\\x=-1\end{matrix}\right.\)

Đs...

a. Sau 1 năm bác Tám lãi được số tiền là :

50 x 7,5% = 3,75(triệu đồng)

Sau 1 năm bác Tám nhận được số tiền là :

50 + 3,75= 53,75 (triệu đồng)

b. Số tiền gốc bác Tám phải gửi để sau một năm nhận được số tiền lãi 4,5 triệu đồng là:

4,5 : 7,5% = 60 (triệu đồng)

Đs....

Mỗi bao gạo nặng số ki lô gam là:

260 : (5 + 8) = 260 : 13 = 20(kg)

Đs....

Thể tích của bể là: \(3200:\dfrac{4}{5}=4000\left(l\right)=4000dm^3=4m^3\)

Chiều cao bể nước là: \(\dfrac{4}{2\times2,5}=\dfrac{4}{5}m=0,8m\)

Đs...

Trong một phép chia số dư lớn nhất là 6 thì số chia bằng 7.

Số bị chia là: 1307 x 7 + 6 = 9155.

Đs...

Ta có:  

\(S=\dfrac{2}{3}+\dfrac{2}{6}+\dfrac{2}{12}+\dfrac{2}{24}+\dfrac{2}{48}+\dfrac{2}{96}+\dfrac{2}{192}+\dfrac{2}{384}\\ =\dfrac{2}{3}+\dfrac{2}{2\times3}+\dfrac{2}{2\times6}+\dfrac{2}{2\times12}+\dfrac{2}{2\times24}+\dfrac{2}{2\times48}+\dfrac{2}{2\times96}+\dfrac{2}{2\times192}\\ =\dfrac{2}{3}+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{12}+\dfrac{1}{24}+\dfrac{1}{48}+\dfrac{1}{96}+\dfrac{1}{192}\\ \)

\(\dfrac{S}{2}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{2}{3}+\dfrac{2}{6}+\dfrac{2}{12}+\dfrac{2}{24}+\dfrac{2}{48}+\dfrac{2}{96}+\dfrac{2}{192}+\dfrac{2}{384}\right)\\ =\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{12}+\dfrac{1}{24}+\dfrac{1}{48}+\dfrac{1}{96}+\dfrac{1}{192}+\dfrac{1}{384}\)

\(S-\dfrac{S}{2}=\dfrac{2}{3}+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{12}+\dfrac{1}{24}+\dfrac{1}{48}+\dfrac{1}{96}+\dfrac{1}{192}-\left(\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{12}+\dfrac{1}{24}+\dfrac{1}{48}+\dfrac{1}{96}+\dfrac{1}{192}+\dfrac{1}{384}\right)\\ =\dfrac{2}{3}-\dfrac{1}{384}=\dfrac{2\times128-1}{384}\\ =\dfrac{85}{128}\\ \Rightarrow S=\dfrac{85}{128}\times2=\dfrac{85}{64}\)