Trương Nhật Minh

Giới thiệu về bản thân

Youtube: https://www.youtube.com/c/chungmotdamme9 . Nhóm Face Chung Một Đam Mê

27 28 30 31 32 34 35 36 37 38 39

30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41

39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50

1<2

1<5

3<4

2<5

3<5

2<4

1<4

2<3

Số quả cam An còn là:

5-2-1=2(quả)

Đáp số:2 quả

Ta có:

\(\dfrac{3n+1}{11-2n}=k,k\inℤ\)

\(\Rightarrow3n+1=k\left(11-2n\right)\\ \Leftrightarrow3n+1=-2kn+11k\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}-2k=3\\11k=1\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}k=\dfrac{-3}{2}\\k=\dfrac{1}{11}\end{matrix}\right.\)

Không tồn tại k thõa mãn bài toán, do đó không tồn tại n thõa mãn bài toán.

Tổng hai số bằng 54 và thêm 4 vào bên trái số bé được số lớn do đó số bé là số có một chữ số.

Thêm 4 vào bên trái số bé thì số bé tăng thêm 40 đơn vị.

Thêm 4 vào bên trái số bé được số lớn do đó hàng đơn vị của số lớn bằng số bé. 

Số bé là: \(\left(54-40\right):2=7\)

Số lớn là 47

Đs...

Gọi a là số thứ nhất, b là số thứ 2.

\(\dfrac{1}{2}a=\dfrac{1}{3}b\Rightarrow a=\dfrac{2}{3}b\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=\dfrac{115}{3+2}\times2=46\\b=115-46=69\end{matrix}\right.\)

Đs....

Kho gạo thứ hai khi được thêm 6 tấn là:

\(\left(72+10\right):2=41\) (tấn)

Kho gạo thứ hai lúc ban đầu là:

41 - 6 = 35 (tấn)

Kho gạo thứ nhất lúc ban đầu là:

72 - 35 = 37 (tấn)

Đs....

Ta có:

\(|x+4|=\left[{}\begin{matrix}x+4\Leftrightarrow x+4\ge0\Rightarrow x\ge-4\\-\left(x+4\right)\Leftrightarrow x+4\le0\Rightarrow x\le-4\end{matrix}\right.\)

\(|x-8|=\left[{}\begin{matrix}x-8\Leftrightarrow x-8\ge0\Rightarrow x\ge8\\-\left(x-8\right)\Leftrightarrow x-8\le0\Rightarrow x\le8\end{matrix}\right.\)

Xét \(x\le-4\) ta có:

\(|x+4|-|x-8|=6\\ \Leftrightarrow-\left(x+4\right)-\left[-\left(x-8\right)\right]=6\\ \Leftrightarrow-x-4+x-8=6\\ \Leftrightarrow-12=6\left(vô.nghiệm\right)\)

Xét \(-4\le x\le8\) ta có:

\(|x+4|-|x-8|=6\\ \Leftrightarrow x+4-\left[-\left(x-8\right)\right]=8\\ \Leftrightarrow x+4+x-8=6\\ \Leftrightarrow2x-4=6\\ \Leftrightarrow2x=10\\ \Rightarrow x=10:2=5\left(thõa.mãn\right)\)

Xét \(x\ge8\) ta có:

\(|x+4|-|x-8|=6\\ \Leftrightarrow x+4-\left(x-8\right)=6\\ \Leftrightarrow x+4-x+12=6\\ \Leftrightarrow16=6\left(vô.nghiệm\right)\)

Đs....

Chiều rộng hình chữ nhật là:

\(\dfrac{2}{5}\times20=8m\)

Diện tích hình chữ nhật là:

\(20\times8=160m^2\)

Số rau thu hoạch được trên thửa ruộng là:

\(160:10\times20=320kg\)

ĐS....