Hoàng Quốc Huy

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Hoàng Quốc Huy
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

a, 4320:9−8640:18+750

=4320:9−(8640:2):(18:2)+750

=4320:9−4320:9+750

=(4320−4320):9+750

=0:9+750=0+750=750

450:(x-19)=50

=> x-19=450:50

=> x-19=9

=> x=9+19

Vậy x=28

a) 71 - (33 + x) = 26

          33 + x   = 71 - 26

           33 + x  = 45

                  x   = 45 - 33

                  x   = 12

b) (x + 73) - 26 = 76

    (x + 73)       = 76 + 26

    x + 73         = 102

    x                = 102 - 73 =29

71 - (33 + x) = 26
33 + x = 71 - 26
33 + x = 45
x = 45 - 33
x= 12