NGUYEN THUC ANH

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của NGUYEN THUC ANH
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Tổng 2 tháng sản xuất được số găng tay là:

18 751 + 5 462 = 24 213 (găng tay)

Mỗi tháng trung bình công ty sản xuất được số găng tay là:

24 213 : 2 = 12 106 (găng tay)

ĐS:...

\(\dfrac{x}{12}=\dfrac{3}{4}\times\dfrac{3}{3}=\dfrac{9}{12}\)

Diện tích của mảnh đất đó là:

12 x 54 : 2 = 324 (m\(^2\))

Diện tích mảnh đất người ta trồng cây vào là:

324 x 75 : 100 = 243 (m\(^2\))

ĐS...

Số tiền Hoa còn sau khi mua một quyển vở là:

50 000 - 12 000 = 38 000 (đồng)

Số cây bút mà Hoa có thể mua là:

38 000 : 5 000 = 7 (cây bút), dư 3 000 (đồng)

 

a) Quãng đường AB là:

40 x 5 = 200 (km)

b) Thời gian xe máy muốn đến B là:

5 - 1 = 4 (giờ)

5 giờ hơn 4 giờ số lần là:

5 : 4 = 1,25 (giờ)

Vậy muốn đến sớm 1 giờ thì xe máy cần di chuyển với vận tốc là:

40 x 1,25 = 50 (km/giờ)

ĐS:...

a) 

= 35,16 + 44,84 : 4 - 15,6

= 35,16 + 11,21 - 15,6

= 30,77

b)

= 45,65 x 73 + 22 x 45,65 + 45,65 x 5

= 45,65 x (73 + 22 + 5)

= 45,65 x 100

= 4565

Chiều rộng của thửa ruộng đó là:

150 x 4 : 5 = 120 (m)

Diện tích của thửa ruộng đó là:
150 x 120 = 18 000 (m2)

18000m2 hơn 100m2 số lần là:

18 000 : 100 = 180 (lần)

Thu hoạch được số thóc trên thửa ruổng đó là:

50 x 180 = 9000 (tấn) = 90 000 (tạ)

 

11,9 < x < 14,3
x = {12; 12,1; 12,2; 12,3; 12,4; ... 13; 13,1;...; 14; 14,1; 14,2}