Trần Đức Vinh

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Trần Đức Vinh
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

⇔(�−�)2=5(3−��)(��−4)

Mà (�−�)2≥0∀�;� nên 5(3−��)(��−4)≥0⇔3≤��≤4 

⇒\hept{�;�∈{3;4}�=� ⇒(�;�)∈{(2;2);(−2;−2)}

125 + ( X - 25) x 5 + X = 150

           ( X - 25) x 5 + X = 150 - 125

           ( X - 25) x 5 + X = 25

    Suy ra : (X - 25) + X = 25 : 5

            =    (X - 25) + X = 5

X - 25 + X = 5

Vậy X =  25 - 5

 Tương ứng với X = 20

a. 


(

1
)
=+

f(−1)=a−b+c


(

4
)
=
16


4

+

f(−4)=16a−4b+c(

4
)

6

(

1
)
=
16


4

+


6
(+

)
=
10

+
2


5

=
0
⇒f(−4)−6f(−1)=16a−4b+c−6(a−b+c)=10a+2b−5c=0(

4
)
=
6

(

1
)
⇒f(−4)=6f(−1)(

1
)

(

4
)
=

(

1
)
.
6

(

1
)
=
6
[

(

1
)
]
2

0
⇒f(−1)f(−4)=f(−1).6f(−1)=6[f(−1)] 
2
 ≥0 (đpcm)

b.


(

2
)
=
4


2

+

f(−2)=4a−2b+c


(
3
)
=
9

+
3

+

f(3)=9a+3b+c(

2
)
+

(
3
)
=
13

+

+
2

=
0
⇒f(−2)+f(3)=13a+b+2c=0(

2
)
=


(
3
)
⇒f(−2)=−f(3)(

2
)

(
3
)
=

[

(
3
)
]
2

0
⇒f(−2)f(3)=−[f(3)] 
2
 ≤0 (đpcm

Ta có: 

aba.ab = abab

aba.ab = ab.100 + ab

aba.ab = ab. ( 100 + 1 )

aba.ab = ab.101 

từ đó: suy ra aba = 101

Vậy aba = 101

Đoạn văn trên có:2 câu ghép