Bùi Thiên Ngọc

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Bùi Thiên Ngọc
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

a) Xét △��� có �^+�^+�^=180∘ mà �^=90∘;�^=50∘ suy ra 90∘+50∘+�^=180∘=>�^=40∘
b) Xét tam giác △��� và △���.
có �� là cạnh chung
 ���^=���^(=90∘)��=�� suy  ra △���=△��� (c.h-cgv) ⇒���^=���^.
=>�� là phân giác của �^
c)  là giao điểm của hai đường cao trong tam giác ��� nên �� vuông góc với ��.

Tam giác ��� cân tại  có �� là đường cao nên �� là đường trung tuyến. Do đó  là trung điểm của ��.

Gọi số máy cày của ba đội lần lượt là

  (máy).

Vì diện tích cày là như nhau nên số máy cày và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

Nên

 �.5=�.6=�.8⇒�24=�20=�15Gọi số máy cày của ba đội lần lượt là 

 (máy).

Vì diện tích cày là như nhau nên số máy cày và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

Nên �.5=�.6=�.8⇒�24=�20=�15.

Đội thứ hai có nhiều hơn đội thứ ba 5 máy nên �−�=5.

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

�24=�20=�15=�−�20−15=55=1

Suy ra �=24�=20�=15.

 

Đội thứ hai có nhiều hơn đội thứ ba 5 máy nên �−�=5.

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

�24=�20=�15=�−�20−15=55=1

Suy ra �=24�=20�=15.