Cristiano Ronaldo

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Cristiano Ronaldo
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Có thể ghi là ... + 13 x ... : .... + ... + 12 x ... - ... - 11 + ... x ... : ... - 10 = 66

                     ... + 13 x ... : .... + ... + 12 x ... - ... - 11 + ... x ... : ... = 76

Còn lại hơi khó (cho dù mình lớp 7 và điểm 9 Toán), lẽ ra cái này phải lớp lớn hơn chứ?

Nếu coi mỗi đàn ông; phụ nữ, trẻ em đều chỉ câu được 1 con thì số cá câu được là 1 x 12 = 12 con 

Số cá giảm đi là 48 - 12 = 36 con

Vậy 36 con cá chính là số cá giảm đi của đàn ông và phụ nữ

Mỗi đàn ông giảm đi số cá là 8 - 1 = 7 con

Mỗi phụ nữ giảm đi số cá là: 2 - 1 =  1 con

Vậy Nếu ta coi: mỗi đàn ông câu 7 con cá; mỗi phụ nữ câu 1 con cá thì số cá câu được là 36 con  

+) Nếu số phụ nữ là 1 thì số cá câu được là 1 

Số các đàn ông câu được là 36 - 1 = 35 con

Số đàn ông là 35 : 7 = 5 người

Vậy số trẻ em là 12 - (1+5) = 6 người

+) Nếu số phụ nữ là 2 người thì số cá câu được là 2 con

Số đàn ông là : (36 - 2) : 7 = 34 : 7  Không thể 

Vậy số đàn ông là 5 người; số phụ nữ là 1 người; số trẻ là 6 người

Chu vi hình chữ nhật là :

42 x 4 = 168 (cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật là 

168 : 2 = 84 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là :

84 - 52 = 32 (cm)

Đáp số : 32 cm

70/9 ( tối giản)

96/72=(96:24)/972:24)=4/3

45/35=(45:5)/(35:5)=9/7

24/36=(24:12)/(36:12)=2/3

25/100=(25:25)/(100:25)=1/4

Các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9 là:1;2;3;4;5;6;7;8;9

Trung bình cộng các số đó là:

(1+2+3+4+5+6+7+8+9) chia 9 =5

Đáp số :5

x/7=22/77

Suy ra:7 nhân 22=x nhân 77

                      154=x nhân 77

                           x=154 chia77

                           x=2 

     Vậy x=2