Bùi Mạnh Hải

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Bùi Mạnh Hải

\(\dfrac{4}{5}\)+ \(\dfrac{1}{4}\) x \(\dfrac{2}{5}\)

= \(\dfrac{4}{5}\) + \(\dfrac{1}{10}\)

= \(\dfrac{8}{10}\)+ \(\dfrac{1}{10}\)

=\(\dfrac{9}{10}\)

\(\dfrac{7}{12}+\)\(\dfrac{3}{4}:\dfrac{3}{8}\) - \(\dfrac{1}{4}\)

= \(\dfrac{7}{12}\) + \(\dfrac{3}{4}\)x \(\dfrac{8}{3}-\dfrac{1}{4}\)

= \(\dfrac{7}{12}\)+ 2 - \(\dfrac{1}{4}\)

= \(\dfrac{7}{12}\) + \(\dfrac{24}{12}\)- \(\dfrac{3}{12}\)

= \(\dfrac{28}{12}\)

=7/3

khi viết thêm chữ số 6 vào bên trái một số có 2 chữ số thì được số mới hơn số đó 600 đơn vị

số bé :  ( 756 - 600) : 2 = 78

số lớn : 78 + 600 = 678

đs...

diện tích tấm bìa : 15/4 x 4/3 = 5 (dm2 )

diện tích mỗi phần của tấm bìa : 5 : 5 = 1(dm2)

đs....

phân số chỉ số bi còn lại của Hà 1 - 1/2 = 1/2 (số bi của Hà)

phân số chỉ số bi còn lại của Nam 1 - 1/3 = 2/3 (số bi của Nam )

tỉ số số bi của Hà so với so bi của Nam là: 2/3 : 1/2 = 4/3

số bi của Hà: 57: (4 + 3 )x 4 = 228/7 (xem lại đề nhé bạn )

     25 ⋮ x; 40 ⋮ x ; 168 ⋮ x

⇔ x  ϵ ƯC(25; 40; 168)

   25 = 52

40 = 23.5

168 =23.3.7

ƯC(25;40; 168) =1

 

0,46m = 46cm                   24dm 5cm = 24,5dm

538mm = 5,38dm              4dm = 0,4m

4,69m = 46,9dm                5km2m = 5,002km

chiều rộng : 48 x \(\dfrac{2}{3}\) = 32 (m)

diện tích : 48 x 32 = 1536 (m2 )

số cây ổi có thể trồng trên thửa ruộng đó là:

5 x 1536 : 12 = 640 (cây)

đs...

\(\overline{182a}\) : 5 (dư 2)

\(\overline{182a}\)- 2 ⋮ 5

\(\left[{}\begin{matrix}a-2=0\\a-2=5\end{matrix}\right.\)

\(\left[{}\begin{matrix}a=2\\a=7\end{matrix}\right.\)

vậy có hai số thỏa mãn đề bài là 1822;  1827

   3 - 6 + 9- 12 +15 - 18+ 21 - 24 + 27 - 30 + 33 - 36 + 39

= (39-36) + (33-30) +(27- 24) + ( 21-18) + ( 15-12) + (9-6) +3

= 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3

= 3 x 7

= 21