Hồ Kim Ngọc

Giới thiệu về bản thân

Hello
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

(\(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{4}+...+\dfrac{1}{2023}\)). x = (\(\dfrac{2021}{2}+1\))+(\(\dfrac{2020}{3}+1\))+....+(\(\dfrac{1}{2022}+1\))

(\(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{4}+...+\dfrac{1}{2023}\)). x = \(\dfrac{2023}{2}\)+\(\dfrac{2023}{3}\)+....+ \(\dfrac{2023}{2022}\)

(\(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{4}+...+\dfrac{1}{2023}\)). x = 2023.( \(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{4}+...+\dfrac{1}{2023}\))

vậy x= 2023

để sử dụng nhiên liệu một cách an toàn và tiết kiệm , ta nên sử dụng một lượng nhiên liệu vừa đủ cho sinh hoạt hằng ngày. Ví dụ: bật vừa đủ lửa khi đun nấu, đổ một lượng dầu vừa khi đi xe 

a, chất rắn không chảy được: cốc, máy tính, tờ giấy,...

b, chất lỏng khó nén: đổ đầy chất lỏng vào bình,...

c, chất khí dễ nén: em không biết

ta cần thực hiện các điều trên vì không nên để lại hóa chất trên cơ thể và để các hóa chất không lẫn vào nhau

25 bộ hết số vải là :

25 x ( 54 : 18 ) = 75 (m)

 Đ/S : 75 m vải

 

(12.x - 4\(^3\)).8\(^3\) = 4.8\(^4\)

(12.x - 4\(^3\))      = 4.8\(^4\) : 8\(^3\)

12.x - 4\(^3\)          = 4. 8  12.x - 64         = 32 12.x                 = 32 + 64 12. x                = 96 x                      = 96 : 12 x                      = 8      

 

Ngày thứ 2 bán đc số gạo là:
     400 x \(\dfrac{3}{5}\) = 240 ( kg )

Đổi 2 tấn = 2000 kg

Cửa hàng còn lại số gạo là:

      2000 - ( 240 + 400) = 1360 ( kg )

             Đáp số: 1360 kg gạo

2 389 702 = 2 000 000 + 300 000 + 80 000 + 9000 + 700 + 2