Minh Tú sét boi

Giới thiệu về bản thân

.
0
0
0
0
0
0
0

\(8,5+86,08=94,58\\ 215,3-87,05=128,25\\ 26,3\text{×}5,08=133,604\\ 51,34:8,5=6,04\)

Phần a b c = 24 là ''+'' hay ''-'' hả bạn?

Cảm ơn đã nhắc mình.

\(a.\dfrac{6}{5}=\dfrac{18}{x}\Rightarrow x=\dfrac{18\cdot5}{6}=15\\ \text{Vậy}\text{ }x=15.\)

\(b.\dfrac{3}{4}=\dfrac{-21}{x}\Rightarrow x=\dfrac{-21\cdot4}{3}=28\\ \text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{Vậy }x=28.\)

\(c.\dfrac{x}{4}=\dfrac{21}{28}\Rightarrow x=\dfrac{21\cdot4}{28}=3\\ \text{Vậy }x=3.\)

\(d.\dfrac{-8}{2x}=\dfrac{3}{-9}\Rightarrow x=\dfrac{-8\cdot\left(-9\right)}{3}:2=12\\ \text{Vậy }x=12.\)

\(e.\dfrac{-4}{11}=\dfrac{x}{22}=\dfrac{40}{z}\\ \Rightarrow x=\dfrac{-4\cdot22}{11}=-8\\ \Rightarrow z=\dfrac{22\cdot40}{-8}=-110\\ \text{Vậy }x=-8;z=-110.\)

\(f.\dfrac{-3}{4}=\dfrac{x}{20}=\dfrac{21}{y}\\ \Rightarrow x=\dfrac{-3\cdot20}{4}=-15\\ \Rightarrow y=\dfrac{21\cdot20}{-15}=-28\\ \text{Vậy }x=-15;y=-28.\)

\(g.\dfrac{-4}{8}=\dfrac{x}{-10}=\dfrac{-7}{y}=\dfrac{z}{-24}\\ \Rightarrow x=\dfrac{-4\cdot\left(-10\right)}{8}=5\\ \Rightarrow y=\dfrac{-7\cdot\left(-10\right)}{5}=14\\ \Rightarrow z=\dfrac{-7\cdot\left(-24\right)}{14}=12\\ \text{Vậy }x=5;y=14;z=12.\)

\(h.\dfrac{x}{4}=\dfrac{9}{x}\\ \Rightarrow x\cdot x=9\cdot4\\ \Rightarrow x\cdot x=36\\ \Rightarrow x\cdot x=6\cdot6\\ \text{Vậy }\text{cả hai }x=6.\)

Bài giải

Chu vi hình H là:\(6\text{×}3,14=18,84\left(cm\right)\)

Đáp số: \(18,84cm.\)

Bài giải

Tích của bán kính của hình tròn là: \(12,56:3,14=4\left(cm\right)\)

Có tích bán kính = r x r, mà tích bán kính bằng 4 nên bán kính hình tròn bằng 2.

Chu vi hình tròn là: \(2\text{×}\left(2\text{×}3,14\right)=12,56\left(cm\right)\)

Đáp số: \(12,56cm.\)