Minh Tú sét boi

Giới thiệu về bản thân

.
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

a,

 \(A\left(x\right)=2x-1\\ A\left(x\right)=2x-1=0\\ \text{ }2x-1=0\\ \text{ }2x=0+1\\ \text{ }2x=1\\ \text{ }x=1:2\\ \text{ }x=0,5\)

Vậy \(x=0,5\) là nghiệm của đa thức \(A\left(x\right)\)

\(A\left(x\right)=2x+5\\ A\left(x\right)=2x+5=0\\ \text{ }2x+5=0\\ \text{ }2x=0-5\\ \text{ }2x=-5\\ \text{ }x=-5:2\\ \text{ }x=-2,5\)

Vậy \(x=-2,5\) là nghiệm của đa thức \(A\left(x\right)\)

\(A\left(x\right)=2x-6\\ A\left(x\right)=2x-6=0\\ 2x-6=0\\ 2x=0+6\\ 2x=6\\ x=6:2\\ x=3\)

Vậy \(x=3\) là nghiệm của đa thức \(A\left(x\right)\)

\(A\left(x\right)=3x-1\\ A\left(x\right)=3x-1=0\\ \text{ }3x-1=0\\ \text{ }3x=0+1\\ \text{ }3x=1\\ \text{ }x=1:3\\ \text{ }x=\dfrac{1}{3}\)

Vậy \(x=\dfrac{1}{3}\) là nghiệm của đa thức \(A\left(x\right)\)

\(A\left(x\right)=3x+1\\ A\left(x\right)=3x+1=0\\ \text{ }3x+1=0\\ \text{ }3x=0-1\\ \text{ }3x=-1\\ \text{ }x=-1:3\\ \text{ }x=\dfrac{-1}{3}\)

Vậy \(x=\dfrac{-1}{3}\) là nghiệm của đa thức \(A\left(x\right)\)

\(A\left(x\right)=3x+6\\ A\left(x\right)=3x+6=0\\ \text{ }3x+6=0\\ \text{ }3x=0-6\\ \text{ }3x=-6\\ \text{ }x=-6:3\\ \text{ }x=-2\)

Vậy \(x=-2\) là nghiệm của đa thức \(A\left(x\right)\)

\(A\left(x\right)=3x+5\\ A\left(x\right)=3x+5=0\\ \text{ }3x+5=0\\ \text{ }3x=0-5\\ \text{ }3x=-5\\ \text{ }x=-5:3\\ \text{ }x=\dfrac{-5}{3}\)

Vậy \(x=\dfrac{-5}{3}\) là nghiệm của đa thức \(A\left(x\right)\)

\(B\left(3\right)=2\cdot3^2-4\cdot3+3=9\\ B\left(-\dfrac{1}{2}\right)=2\cdot\left(-\dfrac{1}{2}\right)^2-4\cdot\left(-\dfrac{1}{2}\right)+3=\dfrac{11}{2}\)

\(M\left(x\right)=7x^3-3x^4-x^2+3x^2-x^3-3x^4-6x^3\\ \text{ }=\left(-3x^4-3x^4\right)+\left(7x^3-x^3-6x^3\right)+\left(3x^2-x^2\right)\\ \text{ }=-6x^4+2x^2\)

\(N\left(x\right)=3x-5x^3+8x^2-5x+5x^3+5\\ \text{ }=\left(5x^3-5x^3\right)+8x^2-\left(5x-3x\right)+5\\ \text{ }=8x^2-2x+5\)

a)

\(A\left(x\right)=-2x+7+2x^2\\ \text{ }=2x^2-2x+7\)

b)

\(A\left(x\right)+B\left(x\right)=\left(2x^2-2x+7\right)+\left(x^2+2x-2\right)\\ \text{ }=2x^2-2x+7+x^2+2x-2\\ \text{ }=\left(2x^2+x^2\right)+\left(2x-2x\right)+\left(7-2\right)\\ \text{ }=3x^2+5\)

c)

\(C\left(x\right)\cdot B\left(x\right)=x\cdot\left(x^2+2x-2\right)\\ \text{ }=x\cdot x^2+x\cdot2x+x\cdot\left(-2\right)\\ \text{ }=x^3+2x^2-2x\)

1) a)

 \(A\left(x\right)=x^3+5x-7x^2-2x-12+3x^3\\ \text{ }=\left(x^3+3x^3\right)-7x^2+\left(5x-2x\right)-12\\ \text{ }=4x^3-7x^2+3x-12\)

\(B\left(x\right)=-2x^3+2x^2+12+5x^2-9x\\ \text{ }=-2x^3+\left(2x^2+5x^2\right)-9x+12\\ \text{ }=-2x^3+7x^2-9x+12\)

b)

\(A\left(x\right)+B\left(x\right)=\left(4x^3-7x^2+3x-12\right)+\left(-2x^3+7x^2-9x+12\right)\\ \text{ }=4x^3-7x^2+3x-12-2x^3+7x^2-9x+12\\ \text{ }=\left(4x^3-2x^3\right)+\left(7x^2-7x^2\right)-\left(9x-3x\right)+\left(12-12\right)\\ \text{ }=2x^3-6x\)

\(B\left(x\right)-A\left(x\right)=\left(-2x^3+7x^2-9x+12\right)-\left(4x^3-7x^2+3x-12\right)\\ \text{ }=-2x^3+7x^2-9x+12-4x^3+7x^2-3x+12\\ \text{ }=\left(-2x^3-4x^3\right)+\left(7x^2+7x^2\right)-\left(9x+3x\right)+\left(12+12\right)\\ \text{ }=6x^3+14x^2-12x+24\)

\(\left(4x-7\right)\cdot\left(x+5\right)\\ =4x\left(x+5\right)-7\left(x+5\right)\\ =4x\cdot x+4x\cdot5-7\cdot x-7\cdot5\\ =4x^2+20x-7x-35\)

\(8,5+86,08=94,58\\ 215,3-87,05=128,25\\ 26,3\text{×}5,08=133,604\\ 51,34:8,5=6,04\)

Phần a b c = 24 là ''+'' hay ''-'' hả bạn?

Cảm ơn đã nhắc mình.