Trần Hoàng An

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Trần Hoàng An
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

71,76 : a x 7,4 = 68,08
71,76 : a = 68,08 : 7,4
71,76 : a = 9,2
a = 71,76 : 9,2
a = 7,8

Ta có sơ đồ:
Số bé: l---l
Số lớn: l---l---l---l---l---l---l---l---l---l
Số bé là:
200 : (9 - 1) x 1 = 25
Số lớn là:
200 + 25 = 225
Đáp số: Số bé: 25
             Số lớn: 225

Tổng 3 số là:
25,42 x 3 = 76,26
Số thứ nhất là:
76,26 - 58,5 = 17,76
Số thứ ba là:
17,76 + 7,4 = 25,16
Số thứ 2 là:
58,5 - 25,16 = 33,34
Đáp số: ...

0,95km = 950m
Chiều dài khu đất đó là:
(950 + 50) : 2 = 500 (m)
Chiều rộng khu đất đó là:
500 - 50 = 450 (m)
Diện tích khu đất đó là:
500 x 450 = 225000 (m2)
225000 m2 = 22,5 ha
Đáp số: 22,5 ha

3 phút 4 giây > 34 giây                  3 tạ 11kg > 30 yến 10 kg
1 thế kỉ 23 năm = 123 năm            4 km 85 dm < 4582m

Coi số đó là x
Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là 102
Số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là 987
Số lớn nhất có 2 chữ số là 99
x + 102 - 987 = 99
x + 102 = 99 + 987
x + 102 = 1086
x = 1086 - 102
x = 984
Vậy số đó là 984