1) Video bài giảng về phương pháp cấu tạo số

   Bài giảng - Cấu tạo số - Học toán với OnlineMath

2) Các ví dụ

  Cấu tạo số - Học toán với OnlineMath

Link bài học:
Thảo luận