Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Cấu tạo số
Nội dung bài giảng

Bài giảng trình bày các dạng toán cơ bản về cấu tạo số tự nhiên trong chương trình toán tiểu học.

Ví dụ 1: Tìm một số có ba chữ số biết rằng nếu viết thêm chữ số 2 vào bên trái số đó thì được số mới gấp 5 lần số ban đầu.

Ví dụ 2: Chứng minh rằng tổng của một số có hai chữ số với số tạo bởi hai chữ số đó nhưng viết theo thứ tự ngược lại thì luôn chia hết cho 11

Ví dụ 3: Tìm một số biết rằng nếu viết thêm chữ số 0 vào cuối chữ số đó thì được số mới hơn số ban đầu 99 đơn vị.

Ví dụ 4: Cho một số tự nhiên. Nếu viết thêm vào bên phải số đó một chữ số thì được số mới mà cộng với số ban đầu thì được467. Hãy tìm số tự nhiên đó và chữ số viết thêm?