Chủ đề 6: Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1 000