Gọi t là thời gian bây giờ.24≥ t ≥ 0.

Thời gian đến giao thừa sau hai giờ nữa là: 24 - t - 2 = 22 - t

Thời gian đến giao thừa sau một giờ nữa là: 24 - t - 1 = 23 -t

Theo bài ra ta có:

\(22-t=\dfrac{23-t}{2}\\ \Leftrightarrow2\left(22-t\right)=23-t\\ \Leftrightarrow44-2t=23-t\\ \Leftrightarrow2t-t=44-23\\ \Rightarrow t=21h\)

Vậy bây giờ là 21h hay 9 giờ đêm.