Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025 gồm hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn. Ngoài ra thí sinh được chọn hai môn trong các môn còn lại trong chương trình phổ thông, gồm: Hóa học, Vật lý, Sinh học, Ngữ văn, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đề thi được thiết kế theo hướng đánh giá năng lực phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018 và được thể hiện thông qua đề minh họa, bảng năng lực - cấp độ tư duy kèm theo. Thời điểm này, chương trình 2018 mới triển khai tới lớp 11. Do vậy các nội dung kiến thức được sử dụng trong các đề minh họa chủ yếu thuộc lớp 10 và 11. Bộ cho biết thêm các câu hỏi trong đề "cố gắng gắn với các bối cảnh có ý nghĩa", tức có tác dụng, giá trị nhất định đến đời sống, thực tiễn khoa học.

Trong phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2025, môn Ngữ văn được tổ chức thi theo hình thức tự luận trên giấy, các môn học khác được thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan trên giấy. Thời gian làm bài thi môn Ngữ văn là 120 phút, Toán 90 phút, các môn học khác 50 phút.

Đề minh hoạ các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 cụ thể như sau:

Đề minh họa 2025 Toán - Tại đây

Đề minh họa 2025 Tiếng Anh - Tại đây

Đề minh họa 2025 Sinh học - Tại đây

Đề minh họa 2025 Vật lý - Tại đây

Đề minh họa 2025 Hoá học - Tại đây

Đề minh họa 2025 Lịch Sử - Tại đây

Đề minh họa 2025 Địa lý - Tại đây

Đề minh họa 2025 Tin học - Tại đây

Đề minh họa 2025 Công nghệ công nghiệp - Tại đây

Đề minh họa 2025 Công nghệ nông nghiệp - Tại đây

Đề minh họa 2025 Giáo dục Kinh Tế và Pháp Luật - Tại đây