Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với êdogawa conan. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

êdogawa conan

êdogawa conan
toán là môn thể dục của trí tuệ và là sự chuẩn bị của triết học

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-17 11:49:11
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-13 21:11:08
êdogawa conan làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-05 20:28:13
êdogawa conan làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-05 20:25:35
êdogawa conan làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-05 20:23:25
êdogawa conan làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-31 20:59:14
êdogawa conan làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-31 20:33:55
êdogawa conan làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-31 20:09:49
êdogawa conan làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2016-12-31 19:28:03
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-30 22:32:18
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-29 12:28:15
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-29 12:24:26
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-29 12:20:56
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-29 12:18:35
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-29 12:11:38
êdogawa conan làm bài Kiểm tra tháng 1 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-29 10:26:43
êdogawa conan làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-29 10:25:08
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-29 10:23:04
êdogawa conan làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-29 10:19:44
êdogawa conan làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-29 10:17:16
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-29 10:15:14
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-29 10:13:31
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-29 10:12:13
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-29 10:10:38
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-29 10:08:59
êdogawa conan làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-29 08:14:14
êdogawa conan làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-29 08:07:50
êdogawa conan làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-29 08:03:28
êdogawa conan làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-29 08:01:52
êdogawa conan làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-29 07:58:21

Luyện toán

2 -Trung bình 6.50 - Tổng điểm 780

êdogawa conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-01-14 13:19:22
êdogawa conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-01-11 12:36:20