Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phan Thanh Tịnh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phan Thanh Tịnh

Phan Thanh Tịnh
The young and pretty woman in my avatar is Hoang Thi Thu Huyen - one of the OLM's managers.She was born in 18/3/1994.Her mail is : hoanghuyen1831994@gmail.com.I won't feedback any messages differing from the ones which ask me about math or my information that you need to know.I'm joining many Internet competitions this year :Violympic (Math : both VN-UK,Physics) and IOE.Up to the end of 2016,I have more than 300 friends on OLM.

Điểm thi

Phan Thanh Tịnh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-20 04:13:00
Phan Thanh Tịnh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-14 21:56:46
Phan Thanh Tịnh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-14 21:50:05
Phan Thanh Tịnh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-14 21:46:48
Phan Thanh Tịnh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-14 21:43:20
Phan Thanh Tịnh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-14 21:37:12
Phan Thanh Tịnh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-14 21:34:21
Phan Thanh Tịnh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-14 21:32:21
Phan Thanh Tịnh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-14 21:30:49
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-02 19:49:03
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-02 19:46:51
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-02 19:40:43
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-02 19:26:18
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-02 19:19:07
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-02 19:15:51

Luyện toán

57 -Trung bình 9.19 - Tổng điểm 7263

Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-09-14 22:43:27
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khai căn bậc hai của tích
Lần cuối làm bài: 2016-09-14 22:51:38
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đưa thừa số vào trong, ra ngoài dấu căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-09-14 22:55:57
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục căn bậc hai ở mẫu, biểu thức liên hợp
Lần cuối làm bài: 2016-09-14 23:21:52
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc ba
Lần cuối làm bài: 2016-09-16 17:52:37
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hệ thức trong các tam giác vuông đặc biệt
Lần cuối làm bài: 2016-09-16 19:27:16
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ số lượng giác các góc 30o, 45o, 60o
Lần cuối làm bài: 2016-09-16 19:39:16
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường tròn, đường kính, dây
Lần cuối làm bài: 2016-09-16 21:38:12
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tứ giác và tứ giác lồi
Lần cuối làm bài: 2016-09-16 21:42:52
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bình phương của một tổng hai số
Lần cuối làm bài: 2016-09-16 21:50:53