Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với hue. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

hue
hello everyone

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2017-10-05 16:18:31
hue làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-05 16:16:04
hue làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-05 16:12:38
hue làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-17 08:53:56
hue làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-05 16:31:05
hue làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-04 16:59:53
hue làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-02 16:25:59
hue làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2017-02-27 09:22:43
hue làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-27 07:26:00
hue làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-27 07:12:40
hue làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-19 09:43:39
hue làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-20 15:48:00
hue làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-20 16:10:40
hue làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-20 16:05:42

Luyện toán

5 -Trung bình 4.38 - Tổng điểm 964

hue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-03-10 20:02:30
hue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-10-29 20:19:47
hue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-03-09 16:48:35
hue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-05-10 17:51:43
hue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-03-05 14:27:38