Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Minh Quang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Minh Quang

Minh Quang
Xin chào. Hi...

Điểm thi

Minh Quang làm bài Kiểm tra tháng 3 năm 2016 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-18 13:15:36
Minh Quang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-22 10:44:26

Luyện toán

92 -Trung bình 7.45 - Tổng điểm 14232

Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2015-06-05 13:17:31
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-06-05 12:21:35
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn liên quan đến ước số, bội số
Lần cuối làm bài: 2015-10-25 12:36:18
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-01-19 21:36:32
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-09-26 10:31:01
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2015-06-14 20:06:12
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2015-08-06 18:12:11
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2015-06-18 12:35:50
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước số, ước số chung
Lần cuối làm bài: 2015-10-05 21:32:18
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bội số, bội số chung
Lần cuối làm bài: 2015-07-21 21:51:24