Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Minh Quang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Minh Quang
Xin chào. Hi...

Luyện toán

92 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 9200

Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-10-31 17:05:11
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2015-06-25 13:35:33
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức có phép cộng, trừ, nhân, chia
Lần cuối làm bài: 2015-06-25 13:55:53
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hết và chia có dư - nâng cao
Lần cuối làm bài: 2015-06-22 19:27:13
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-06-05 12:21:35
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2015-06-05 13:17:31
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-09-26 10:31:01
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-01-19 21:36:32
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2016-01-19 21:37:26
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ba điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa
Lần cuối làm bài: 2015-07-29 15:18:28
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2015-07-29 15:11:49
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2015-07-28 22:14:19
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2015-06-18 12:35:50
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2015-06-18 14:22:57
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2015-10-04 19:35:11
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân tích ra thừa số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2015-10-05 21:16:10
Lần cuối làm bài: 2015-10-07 21:29:45
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước số, ước số chung
Lần cuối làm bài: 2015-10-05 21:32:18
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bội số, bội số chung
Lần cuối làm bài: 2015-07-21 21:51:24
Lần cuối làm bài: 2015-10-07 21:20:22
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2015-06-14 20:06:12
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn liên quan đến ước số, bội số
Lần cuối làm bài: 2015-10-25 12:36:18
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2016-01-05 19:44:14
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2015-10-27 22:25:08
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số âm hay số dương?
Lần cuối làm bài: 2015-07-03 11:14:41
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2015-08-06 09:39:25
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2015-07-02 15:24:54
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2015-10-11 14:35:38
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2015-10-11 14:39:50
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2015-10-11 14:44:26
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ nhiều số nguyên, tổng đại số
Lần cuối làm bài: 2015-10-31 16:55:55
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khoảng cách giữa hai số nguyên trên trục số
Lần cuối làm bài: 2015-10-11 14:47:44
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng (trừ)
Lần cuối làm bài: 2015-10-25 12:52:24
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - cộng trừ số nguyên
Lần cuối làm bài: 2015-10-11 15:13:55
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2015-07-11 21:17:09
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hết và chia có dư
Lần cuối làm bài: 2015-08-06 18:06:25
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: tìm số
Lần cuối làm bài: 2015-08-06 18:04:55
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2015-08-06 18:12:11
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm X - qui tắc chuyến vế đổi dấu
Lần cuối làm bài: 2016-01-08 18:12:24
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ ba số nguyên
Lần cuối làm bài: 2015-10-25 12:39:03
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2015-12-30 21:00:40
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2016-01-05 20:06:07
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xác định dấu của tích các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-02-02 10:19:55
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x (liên quan đến lũy thừa)
Lần cuối làm bài: 2015-08-06 18:16:18
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nửa mặt phẳng
Lần cuối làm bài: 2015-07-30 19:20:10
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia nằm giữa hai tia
Lần cuối làm bài: 2015-07-28 10:09:43
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc, số đo góc
Lần cuối làm bài: 2015-07-30 19:25:44
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù
Lần cuối làm bài: 2015-09-08 11:43:50
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia phân giác
Lần cuối làm bài: 2015-09-08 10:41:16
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2015-12-30 21:35:30
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2016-01-16 11:36:59
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2016-01-16 11:37:52
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2016-01-16 11:38:53
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh nhanh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2016-01-16 11:43:48
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2016-01-16 11:44:43
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối và giá trị tuyệt đối của một phân số
Lần cuối làm bài: 2016-01-19 21:34:23
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa của số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-02-15 19:24:51
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 20:23:34
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2015-09-19 14:16:39
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất góc trong, góc ngoài của tam giác
Lần cuối làm bài: 2015-10-06 10:17:46
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết dấu hiệu, đơn vị điều tra, tần số
Lần cuối làm bài: 2017-02-17 21:42:34
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng tần số
Lần cuối làm bài: 2017-01-10 21:05:00
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2017-01-10 21:50:05
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mốt và trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2017-01-10 21:34:32
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết biểu thức đại số theo phát biểu
Lần cuối làm bài: 2016-01-18 09:05:06
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết đơn thức
Lần cuối làm bài: 2016-04-23 14:46:06
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết đơn thức đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2017-03-19 20:41:46
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các góc
Lần cuối làm bài: 2016-01-15 09:02:33
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu
Lần cuối làm bài: 2017-03-15 21:44:28
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-05-13 20:45:16
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phép tính với số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-05-13 20:50:56
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thức (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-06-07 10:44:19
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-05-13 20:48:01
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-05-13 21:14:43
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số hữu tỉ, số vô tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-06-29 10:33:40
Lần cuối làm bài: 2016-07-19 19:25:08
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường trung tuyến, trọng tâm của tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-03-19 20:50:25
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết đường trung trực, đường phân giác, đường cao
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 17:38:07
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường tròn
Lần cuối làm bài: 2015-09-08 11:54:27
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tam giác
Lần cuối làm bài: 2015-09-08 10:55:53
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2015-06-29 10:41:08
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng số mũ
Lần cuối làm bài: 2015-06-20 20:29:45
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất các phép tính với lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2015-10-04 19:19:01
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính biểu thức có chứa lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2015-06-29 11:03:38
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập phương trình bậc hai
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 08:19:10
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân đa thức
Lần cuối làm bài: 2016-12-24 09:11:59
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các hằng đẳng thức
Lần cuối làm bài: 2016-12-24 09:23:24
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân thức đại số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2017-01-01 08:25:47
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tứ giác, tổng các góc trong tứ giác (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-01-12 12:46:25
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-06-02 20:57:37
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phép tính với số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-06-02 22:10:53
Minh Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2016-06-07 10:41:16

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Minh Quang làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-18 13:15:36
Minh Quang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-22 10:44:26