Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Bùi Nguyễn Minh Ngọc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Bùi Nguyễn Minh Ngọc

Bùi Nguyễn Minh Ngọc
Chào mừng các bạn đến vói nhà của lùn yêu !!!!

Luyện toán

2 -Trung bình 9.40 - Tổng điểm 282

Bùi Nguyễn Minh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-03-01 21:03:09
Bùi Nguyễn Minh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 9
Lần cuối làm bài: 2017-01-20 18:23:15

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 9.30 - Tổng điểm 93

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Bùi Nguyễn Minh Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-02-18 12:35:34
Bùi Nguyễn Minh Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-09 19:44:32
Bùi Nguyễn Minh Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-01 06:48:27
Bùi Nguyễn Minh Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-26 08:58:24
Bùi Nguyễn Minh Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-15 16:40:37
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-04-25 19:47:22
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-19 22:06:00
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-10 11:14:02
Bùi Nguyễn Minh Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-02 10:56:25
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-08 18:10:10
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-12-22 22:06:19
Bùi Nguyễn Minh Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-03 08:06:32
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-25 09:05:40
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-23 05:34:05
Bùi Nguyễn Minh Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-20 18:37:17
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2017-10-04 05:51:17
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2017-10-03 05:19:49
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-10-02 05:21:07
Bùi Nguyễn Minh Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-02 05:17:35
Bùi Nguyễn Minh Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-01 06:14:19
Bùi Nguyễn Minh Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-08 07:27:10
Bùi Nguyễn Minh Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-01 07:49:30
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-24 07:11:54
Bùi Nguyễn Minh Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-07 08:23:13
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-23 17:06:02
Bùi Nguyễn Minh Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-23 06:05:35
Bùi Nguyễn Minh Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-10 06:47:38
Bùi Nguyễn Minh Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-21 09:46:22
Bùi Nguyễn Minh Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-11 17:57:04