Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Hoàng Hà. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Hoàng Hà

Lê Hoàng Hà
Luyện mãi thành tài, miệt mài sẽ có ngày thành giỏi. Không biết cần hỏi muốn giỏi phải học Chúng ta cần vượt lên mọi gian nan thử thách

Luyện toán

8 -Trung bình 5.15 - Tổng điểm 1236

Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 20:11:21
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 20:17:40
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 21:52:30
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 09:18:43
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2018-05-13 06:44:20
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2018-03-01 21:15:30
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-05-21 20:35:28
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-06-18 07:23:45

Luyện văn - Tiếng Việt

12 -Trung bình 8.05 - Tổng điểm 1529

Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dù sao trái đất vẫn quay!
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 21:53:05
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chợ Tết
Lần cuối làm bài: 2018-02-12 08:15:24
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cá sấu sợ cá mập
Lần cuối làm bài: 2017-12-23 16:35:12
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-07-31 07:40:38
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2018-02-27 21:34:23
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Đất Nung (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2017-12-03 21:33:58
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Đất Nung
Lần cuối làm bài: 2017-12-03 21:25:53
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tìm ngọc
Lần cuối làm bài: 2018-06-18 08:44:44
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Con chó nhà hàng xóm
Lần cuối làm bài: 2017-12-23 16:43:23
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bà cháu
Lần cuối làm bài: 2017-12-23 16:38:23

Luyện Tiếng Anh

74 -Trung bình 8.25 - Tổng điểm 7917

Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 21:49:40
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where will you be on Saturday?
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 21:58:09
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 21:56:23
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 21:29:53
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did you do at the party?
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 21:24:53
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Did you go to the party?
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 21:20:56
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 21:58:58
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How did you get there?
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 21:53:50
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where did you go on holiday?
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 21:51:03
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 22:00:19

Điểm thi

Lê Hoàng Hà làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-10-28 21:10:44
Lê Hoàng Hà làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-29 09:29:47
Lê Hoàng Hà làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-29 09:26:23
Lê Hoàng Hà làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-12-04 21:56:20
Lê Hoàng Hà làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-04 21:47:59
Lê Hoàng Hà làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-12-04 21:31:57
Lê Hoàng Hà làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-28 22:10:25
Lê Hoàng Hà làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-03 21:14:28
Lê Hoàng Hà làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-03 21:12:02
Lê Hoàng Hà làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-03 21:09:54