Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Hoàng Hà. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Hoàng Hà

Lê Hoàng Hà

Luyện toán

9 -Trung bình 5.29 - Tổng điểm 1270

Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 21:18:32
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 20:11:21
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 20:17:40
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 21:52:30
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 09:18:43
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2018-05-13 06:44:20
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2018-03-01 21:15:30
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-05-21 20:35:28
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-06-18 07:23:45

Luyện văn - Tiếng Việt

12 -Trung bình 7.66 - Tổng điểm 1532

Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dù sao trái đất vẫn quay!
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 21:53:05
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chợ Tết
Lần cuối làm bài: 2018-02-12 08:15:24
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cá sấu sợ cá mập
Lần cuối làm bài: 2017-12-23 16:35:12
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-07-31 07:40:38
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2018-02-27 21:34:23
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Đất Nung (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2017-12-03 21:33:58
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Đất Nung
Lần cuối làm bài: 2017-12-03 21:25:53
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tìm ngọc
Lần cuối làm bài: 2018-06-18 08:44:44
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Con chó nhà hàng xóm
Lần cuối làm bài: 2017-12-23 16:43:23
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bà cháu
Lần cuối làm bài: 2017-12-23 16:38:23

Luyện Tiếng Anh

74 -Trung bình 8.25 - Tổng điểm 7917

Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 21:49:40
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where will you be on Saturday?
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 21:58:09
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 21:56:23
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 21:29:53
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did you do at the party?
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 21:24:53
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Did you go to the party?
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 21:20:56
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 21:58:58
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How did you get there?
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 21:53:50
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where did you go on holiday?
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 21:51:03
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 22:00:19

Điểm thi

Lê Hoàng Hà làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-10-28 21:10:44
Lê Hoàng Hà làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-29 09:29:47
Lê Hoàng Hà làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-29 09:26:23
Lê Hoàng Hà làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-12-04 21:56:20
Lê Hoàng Hà làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-04 21:47:59
Lê Hoàng Hà làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-12-04 21:31:57
Lê Hoàng Hà làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-28 22:10:25
Lê Hoàng Hà làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-03 21:14:28
Lê Hoàng Hà làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-03 21:12:02
Lê Hoàng Hà làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-03 21:09:54