Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phạm Thị Mai Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phạm Thị Mai Anh

Phạm Thị Mai Anh
tui là một trong trịnh sảng fans club . Hãy xem Naruto và chú ý tới Sasuke và Sakura nhé . I Love You 6A3

Luyện toán

2 -Trung bình 6.04 - Tổng điểm 544

Phạm Thị Mai Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 21:42:57
Phạm Thị Mai Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 10:04:47

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 2.85 - Tổng điểm 57

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 8.10 - Tổng điểm 486

Phạm Thị Mai Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 14:58:46
Phạm Thị Mai Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present perfect/ Superlatives of Long Adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 15:08:54
Phạm Thị Mai Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 11:56:27
Phạm Thị Mai Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 15:01:43

Điểm thi

Phạm Thị Mai Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-08 21:44:51
Phạm Thị Mai Anh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-12 14:17:19
Phạm Thị Mai Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-03-14 20:29:58
Phạm Thị Mai Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-13 22:23:47
Phạm Thị Mai Anh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-12 22:41:24
Phạm Thị Mai Anh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-10 16:01:13
Phạm Thị Mai Anh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-03-10 15:57:17