Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hiền Thương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hiền Thương

Hiền Thương
@blakcmagic;@xyzquynhdi idol em :333

Luyện toán

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

Hiền Thương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2020-08-19 17:03:15
Hiền Thương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-08-18 06:39:58
Hiền Thương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2020-08-17 18:48:17
Hiền Thương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2020-08-27 12:15:19
Hiền Thương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2020-08-02 17:56:09

Luyện văn - Tiếng Việt

11 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1100

Hiền Thương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2020-08-08 15:29:59
Hiền Thương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2020-08-09 14:29:15
Hiền Thương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2020-08-10 07:15:23
Hiền Thương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2020-08-11 17:24:36
Hiền Thương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2020-08-12 08:10:47
Hiền Thương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2020-08-13 06:42:52
Hiền Thương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: i, a (bi, cá)
Lần cuối làm bài: 2020-08-16 14:33:06
Hiền Thương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: n m (nơ, me)
Lần cuối làm bài: 2020-08-17 10:43:08
Hiền Thương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: d đ (dê, đò)
Lần cuối làm bài: 2020-08-18 06:44:40
Hiền Thương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: u ư ( nụ, thư)
Lần cuối làm bài: 2020-08-27 12:11:19
Hiền Thương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: l, h (lê, hè)
Lần cuối làm bài: 2020-08-28 19:40:52

Luyện Tiếng Anh

8 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 800

Hiền Thương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-05-30 12:32:31
Hiền Thương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2020-06-01 12:33:26
Hiền Thương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is it?
Lần cuối làm bài: 2020-08-27 20:09:51
Hiền Thương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Enjoy nature
Lần cuối làm bài: 2020-08-28 10:36:57
Hiền Thương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Love your family!
Lần cuối làm bài: 2020-08-29 08:23:55
Hiền Thương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2020-08-29 08:24:17
Hiền Thương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2020-08-29 08:24:53
Hiền Thương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! - Flying a kite (Thả diều)
Lần cuối làm bài: 2020-08-29 08:25:18

Điểm thi

Hiền Thương làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-06-05 11:39:22
Hiền Thương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-23 10:17:25
Hiền Thương làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-02-20 17:44:53
Hiền Thương làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-20 17:35:59
Hiền Thương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2020-02-20 11:47:57
Hiền Thương làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2020-02-18 09:34:47
Hiền Thương làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-12 16:09:47
Hiền Thương làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-12 15:52:27
Hiền Thương làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-12 15:35:12