trần vân hà

Giới thiệu về bản thân

my name is HÀ.Find predestined,please
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

quy đồng: -1/3=-16/48; -1/4=-12/48

=> 3 số đó là: -13/48; -14/48; -15/48

Ta có: x+y=x.y

=>x+y-xy=0(chuyển vế)

=>x+y-xy-1=-1(trừ cả hai vế cho 1)

=>(x-xy)+(y-1)=-1(nhóm các số hạng)

=>x.(1-y)-(1-y)=-1(khi đổi chỗ 1 và y cho nhau thì trước đó phải đổi dấu)

=>(1-y).(x-1)=-1(phân phối)

=>1-y và x-1 thuộc ước của -1={-1;1}

Khi 1-y=-1         và        x-1=1

=>     y=2           ;         x  =2

Khi 1-y=1          và        x-1=-1

=>     y=0           ;         x  =0