Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Cố Tử Thần. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Cố Tử Thần

Cố Tử Thần
Hỏi Chấm...

Luyện toán

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

Cố Tử Thần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 09:06:33
Cố Tử Thần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 09:00:49
Cố Tử Thần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 21:27:37
Cố Tử Thần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 21:42:02
Cố Tử Thần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức √A² = |A|
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 21:26:05
Cố Tử Thần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Liên hệ giữa cung và dây
Lần cuối làm bài: 2019-01-31 19:47:43

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Cố Tử Thần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viếng lăng Bác
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 21:53:51

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Cố Tử Thần làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-03 21:47:26
Cố Tử Thần làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-02-24 21:51:06
Cố Tử Thần làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-01-16 20:52:28
Cố Tử Thần làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-31 10:02:12
Cố Tử Thần làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-23 15:38:18