Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phí Phương Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phí Phương Anh

Phí Phương Anh
Happy new year, welcome to my house and see you soon

Luyện toán

37 -Trung bình 9.59 - Tổng điểm 3932

Phí Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tỉ lệ
Lần cuối làm bài: 2017-03-27 13:54:28
Phí Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính nhanh
Lần cuối làm bài: 2017-03-31 16:44:18
Phí Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải toán bằng vẽ sơ đồ - nâng cao
Lần cuối làm bài: 2017-03-19 18:08:04
Phí Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán chuyển động qui về tổng - tỉ, hiệu - tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-03-21 12:16:22
Phí Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán cấu tạo số
Lần cuối làm bài: 2017-03-31 16:38:14
Phí Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số thập phân cho số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2017-03-14 22:30:39
Phí Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số tự nhiên, kết quả số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-03-14 18:09:32
Phí Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-03-18 16:09:09
Phí Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số thập phân - tổng quát
Lần cuối làm bài: 2017-03-14 14:03:57
Lần cuối làm bài: 2017-03-14 13:06:02

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Phí Phương Anh làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-01 22:55:07
Phí Phương Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-01 22:51:07
Phí Phương Anh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-31 17:11:30
Phí Phương Anh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-31 17:08:25
Phí Phương Anh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-31 17:02:37
Phí Phương Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-31 17:00:27
Phí Phương Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-31 16:57:49
Phí Phương Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-31 16:54:29
Phí Phương Anh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-31 16:52:14
Phí Phương Anh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-27 12:25:09
Phí Phương Anh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-12 17:54:28
Phí Phương Anh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-09 15:42:11