Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với 『🔥 Linh_Linh 🔥 』. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

『🔥 Linh_Linh 🔥 』

『🔥 Linh_Linh 🔥 』
I love you 3000

Luyện toán

79 -Trung bình 8.95 - Tổng điểm 8051

『🔥 Linh_Linh 🔥 』 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2018-09-18 11:27:45
『🔥 Linh_Linh 🔥 』 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2018-09-29 18:45:37
『🔥 Linh_Linh 🔥 』 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 22:23:20
『🔥 Linh_Linh 🔥 』 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số của số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-04-08 16:56:44
『🔥 Linh_Linh 🔥 』 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-02-01 22:37:45
『🔥 Linh_Linh 🔥 』 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-01-11 19:36:48
『🔥 Linh_Linh 🔥 』 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2018-01-11 19:31:48
『🔥 Linh_Linh 🔥 』 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-12-30 12:36:33
『🔥 Linh_Linh 🔥 』 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-12-30 12:32:11
『🔥 Linh_Linh 🔥 』 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-12-30 12:25:01

Luyện văn - Tiếng Việt

11 -Trung bình 8.98 - Tổng điểm 1347

『🔥 Linh_Linh 🔥 』 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại
Lần cuối làm bài: 2017-11-09 15:47:53
『🔥 Linh_Linh 🔥 』 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bán chó
Lần cuối làm bài: 2017-11-04 19:38:42
『🔥 Linh_Linh 🔥 』 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Há miệng chờ sung
Lần cuối làm bài: 2017-11-04 19:40:43
『🔥 Linh_Linh 🔥 』 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Văn hay chữ tốt
Lần cuối làm bài: 2017-11-10 16:01:30
『🔥 Linh_Linh 🔥 』 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đổi giày
Lần cuối làm bài: 2017-10-09 12:40:03
『🔥 Linh_Linh 🔥 』 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngày hôm qua đâu rồi
Lần cuối làm bài: 2017-11-09 15:49:33
『🔥 Linh_Linh 🔥 』 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chiếc bút mực
Lần cuối làm bài: 2017-11-09 16:00:30
『🔥 Linh_Linh 🔥 』 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bím tóc đuôi sam
Lần cuối làm bài: 2017-11-09 15:56:21
『🔥 Linh_Linh 🔥 』 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gọi bạn
Lần cuối làm bài: 2017-11-09 15:53:37
『🔥 Linh_Linh 🔥 』 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Rùa và Thỏ
Lần cuối làm bài: 2017-11-09 15:51:09

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.70 - Tổng điểm 7

Điểm thi

『🔥 Linh_Linh 🔥 』 làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-05 13:26:50
『🔥 Linh_Linh 🔥 』 làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-06 20:50:52
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-25 12:35:48
『🔥 Linh_Linh 🔥 』 làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-25 12:33:44
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-25 12:32:31