Vũ Thị Hà Vy

Giới thiệu về bản thân

Xin chào các bạn.Đây là trang cá nhân của mình.
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Thời gian đi từ C đến E là: (10 + 12) : 2 = 11 giờ

Thời gian đi từ E đến B là: 28 - 11 - 5 = 12 giờ

Vận tốc trên đoạn đường còn lại là: 48:12 = 4 giờ

                   Đáp số:4 giờ

From:vuthihavy27052012@gmail.com

To:vulamngochan22102015@gmail.com

Subject:Hello to my penfriend!

Hi

I'm Vy and I'm 10 years old.I live in Ha Nam with my family.My mom's name is Tuyen and my dad's name is Trung.I have one younger sister.Her name is Trang and she's 7 years old.

Vy

Dear Trang,

My name is Vy,and I'm from Viet Nam.

My favorite subject is Maths.

Sincerely,

51724 : 193 -192 = 268 -192

                             = 76

14/-63 = 2/-9

13/7 tối dản rồi nhé

-1,28 = -32/25

3a

4c

5b

6c

7b

8a

9a

10-Ngày xửa ngày xưa