Phạm Minh Châu

Giới thiệu về bản thân

Xin chào! Rất hân hạnh được làm quen.
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

So sánh 2 phân số:

\(\dfrac{2}{5}\) và \(\dfrac{3}{7}\) . Ta quy đồng mẫu số:

\(\dfrac{2}{5}=\dfrac{2x7}{5x7}=\dfrac{14}{35}\)

\(\dfrac{3}{7}=\dfrac{3x5}{7x5}=\dfrac{15}{35}\)

Sau khi quy đồng, ta thấy \(\dfrac{2}{5}< \dfrac{3}{7}\) ⇒ Đáp án: B

 

1. They aren't students?

2. She is nice.

3. He is fine today.

4. My brother isn't a doctor.

5. Are you Nga? Yes, I am.

6. The children are in their class now.

Độ dài đáy DC là:18 x 3 = 54 (cm)

a) Diện tích hình thang ABCD là: 

(18 + 54) x 12 : 2 = 432 (cm2)

b) Vì có chung độ dài chiều cao và tỉ số \(\dfrac{AB}{DC}=\dfrac{1}{3}\) , ta kết luận rằng diện tích DBC lớn hơn và gấp 3 lần diện tích ADB.

Số tiền mẹ bạn An đã chi tiêu tương đương với:

\(\dfrac{1}{5}+10\%=30\%\) (lương tháng 6)

Lương tháng 6, mẹ An nhận được số tiền là:

6 300 000 : (100 - 30) x 100 = 9 000 000 (đồng)

Đáp số: 9 000 000 đồng

SADM = \(\dfrac{1}{2}x\dfrac{1}{3}=\dfrac{1}{6}\) (SABCD)

SMCN = \(\dfrac{1}{4}x\dfrac{2}{3}=\dfrac{1}{6}\) (SABCD)

SABN = \(\dfrac{1}{2}x\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{4}\) (SABCD)

⇒ SAMN = \(1-\dfrac{1}{6}-\dfrac{1}{6}-\dfrac{1}{4}=\dfrac{5}{12}\) (SABCD)

⇒ Diện tích của hình chữ nhật ABCD là:

21 : 5 x 12 = 50,4 (cm2)

Đáp số: 50,4 cm2

318 x 72 + 159 x 2 x 28

= 318 x 72 + 318 x 28

= 318 x (72 + 28) = 318 x 100 = 31800

Hiệu số phần bằng nhau là: 7 - 5 = 2 (phần)

Số học sinh nữ là: 190 : 2 x 7 = 665 (học sinh)

Số học nam là: 665 - 190 = 475 (học sinh)

Số học sinh của trường đó là: 665 + 475 = 1140 (học sinh)

Đáp số: 1140 học sinh

Lấy cạnh của hình lập phương ban đầu là: a

Nếu tăng cạnh của hình lập phương lên 2 lần, ta có diện tích xung quanh của nó là bằng: 

a x 2 x a x 2 x 4 = a x a x 4 x 4

Công thức tính diện tích xung quanh ban đầu: a x a x 4

⇒ Diện tích xung quanh của nó sẽ tăng lên 4 lần

Nếu tăng cạnh của hình lập phương lên 2 lần, ta có thể tích của nó là bằng: 

a x 2 x a x 2 x a x 2 = a x a x a x 8

Công thức tính thể tích ban đầu: a x a x a

⇒ Thể tích của nó sẽ tăng lên 8 lần