Nguyễn Diệu Thảo

Giới thiệu về bản thân

hê nu các bạn :)))
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

4 nhé bạn đúng 10000000000000000000000000000000000000000000000% luôn

4 nhé bạn đúng 10000000000000000000000000000000000000000000000% luôn

4 nhé bạn đúng 10000000000000000000000000000000000000000000000% luôn

Gọi số tự nhiên cần tìm là a. Ta có :

a chia 8 dư 6 => (a + 2) chia hết cho 8

a chia 12 dư 10 => (a + 2) chia hết cho 12

a chia 15 dư 13 => (a + 2) chia hết cho 15

=> (a + 2) thuộc BC (8 ; 12 ; 15)

Ta lại có :

8 = 23

12 = 22 . 3

15 = 3.5

=> BCNN (8 ; 12 ; 15) = 23 . 3 . 5 = 120

=> BC (8 ; 12 ; 15) = B(120) = {0 ; 120 ; 240 ; 360 ; ....}

=> (a + 2) thuộc {0 ; 120 ; 240 ; 360;...}

=> a thuộc {118 ; 238 ; 358 ; ...}

Trong các số này có các số : { 598 ; ....} chia hết cho 23

Mà a nhỏ nhất 

=> a = 598

Vậy số cần tìm là 598.

 

n2 + 3n - 13 chia hết cho n + 3

<=> n.(n + 3) - 13 chia hết cho n + 3

mà n.(n + 3) chia hết cho n + 3

=> 13 chia hết cho n + 3

=> n + 3 thuộc Ư(13) = {-13; -1; 1; 13}

=> n thuộc {-16; -4; -2; 10}

Vậy GTNN của n là -16.

Gỉa sử trong 20 điểm , không có 3 điểm nào thẳng hàng. Khi đó, số đường thẳng vẽ được là: 19.20:2=190(đường thẳng)

Trong a điểm, giả sử không có 3 điểm nào thẳng hàng=>số đường thẳng vẽ được là:(a-1)a:2. Thực tế, trong a điểm này ta chỉ vẽ được một đường thẳng.Vậy ta có:190-(a-1)a:2+1=170

=>a=7

Vậy a=7

a chia 120 du 58 => a-58 chia het cho 120 => a-58+120.2 chia het cho 120 => a+182 chia het cho 120              (1)

a chia 135 du 88 => a-88 chia het cho 135 => a-88+135.2 chia het cho 120 => a+182 chia het cho 135              (2)

Tu (1) va (2) => a+182 chia het cho 120 va 135

=> a+182 thuoc BC(120;135)

Vi a nho nhat nen a+182 cung phai nho nhat

=> a+182 thuoc BCNN(120;135)

120=23.3.5                                                     135=33.5

=> BCNN(120;158)=23.33.5=1080

=> a+182=1080  => a=898

Vay a=898

-32 nhá bạn, bạn thi violympic phải ko

D = 2016 ^ 0 - x^2 - x^4 

= 1 - x^2 - x^4 

nhận xét ta thấy x^2 >=0 

x^4 > =0

=> 1 - x^2 - x^4 < hoặc = 1 

dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi 

x^2 = x^4 = 0

=> x= 0

vậy giá trị nhỏ nhất của D là 1 tại x= 0

các bạn sai hết rồiđáp án đúng là -21 

đúng 100%