Minh Ngoc

Giới thiệu về bản thân

T.Minh Ngọc - 26_10_2010-HS cũ đội tuyển Anh - Hiện tại đang thuộc đội tuyển toán(chuyên toán)
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Trên ô tô còn số quyển vở là:

1345 – 395-619=331(quyển)

Đ/s: 331 quyển

Do vào đầu mùa đônggió mùa Đông Bắc xuất phát từ áp cao Xibia đi qua phần lãnh thổ rộng lớn của Trung Quốc sau đó đổ bộ trực tiếp vào nước ta, trên quãng đường dài như vậy, khối khí lại càng lạnh và mất ẩm nên khi vào nước ta gây nên kiểu thời tiết đặc thù là lạnh khô.

Gọi số đã cho là a0 , số mới là a

Theo đề bài ta có

a0 - a=4068

a x 10 – a x1=4068

a x ( 10-1)=4068

a x 9=4068

a=4068:9

a=452

= > Số đã cho là 4520

With its development, social networks are gradually becoming an indispensable part of today's youth. But it also has benefits and harms. Talking about benefits, social networks help connect domestic and foreign relationships, help users update news, knowledge and trends, share emotions, do business and advertise online. . society at no cost. Besides, it also causes many harms Users spend too much time on social networks,Reduce direct interaction with surrounding relationships,Scams through social networks are increasingly common.So, everyone needs to take care of themselves when using the Internet, live with the waking world, use the Internet in moderation and properly.

Ta có

\(\dfrac{3}{5}=\dfrac{3\times2}{5\times2}=\dfrac{6}{10}\)

\(\dfrac{1}{2}=\dfrac{1\times5}{2\times5}=\dfrac{5}{10}\)

Vậy quy đồng phân số 3/5 và 1/2 thành 610 và 5/10

Tổng 2 số là:

80 x 2=160

Số lớn hơn số bé số đơn vị là:

160 : ( 3+2)= 32 đv

Vì số túi gạo nếp bằng số túi gạo tẻ nên tỉ lệ giữa số gạo nếp và vạo tẻ bằng tỉ lệ giữa số kilogam gạo nếp trong 1 túi và số kilogam gạo tẻ trong một túi => tỉ lệ số kg gạo nếp với gạo tẻ là 3/5

Số phần bằng nhau là 3 + 5 = 8 (phần)

Một phần là : 120 : 8 = 15 (Kg)

Số kg gạo nếp là: 15 x 3 = 45 (Kg)

Số kg gạo tẻ là 120 - 45 = 75 (Kg)

Vì số túi gạo nếp bằng số túi gạo tẻ nên tỉ lệ giữa số gạo nếp và vạo tẻ bằng tỉ lệ giữa số kilogam gạo nếp trong 1 túi và số kilogam gạo tẻ trong một túi => tỉ lệ số kg gạo nếp với gạo tẻ là 3553

Số phần bằng nhau là 3 + 5 = 8 (phần)

Một phần là : 120 : 8 = 15 (Kg)

Số kg gạo nếp là: 15 x 3 = 45 (Kg)

Số kg gạo tẻ là 120 - 45 = 75 (Kg)

Vì số túi gạo nếp bằng số túi gạo tẻ nên tỉ lệ giữa số gạo nếp và vạo tẻ bằng tỉ lệ giữa số kilogam gạo nếp trong 1 túi và số kilogam gạo tẻ trong một túi => tỉ lệ số kg gạo nếp với gạo tẻ là 3/5 35

Số phần bằng nhau là 3 + 5 = 8 (phần)

Một phần là : 120 : 8 = 15 (Kg)

Số kg gạo nếp là: 15 x 3 = 45 (Kg)

Số kg gạo tẻ là 120 - 45 = 75 (Kg)